Thứ tư - 20.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 09/03/2009 (Analysis the transaction 09 Mar 2009 HOSE market)
[09/03/2009 20:15:43]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 11.018 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 19.634.220 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 13,83%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.690 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 14.053.880 đơn vị, so với phiên trước tăng 1,17%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 5.580.340 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 3.358.090 chứng khoán.Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 41,332 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,266 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 711,662 tỷ đồng, bình quân 142,332 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

Mã CK
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
6,909,530
1,381,906
100,733
SSI
5
2,303,930
460,786
48,200
PVT
5
1,694,800
338,960
21,940
ITA
5
1,595,600
319,120
25,144
VIP
5
1,425,240
285,048
12,406
Giao dịch của nhà đầu tư NN:
 
 
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
706.310
8,06%
19.751.265.00
12,66%
Bán:
1.774.410
20,24%
35.320.633.00
22,65%
Chênh lệch:
-1.068.100
 
-15.569.368.00
 
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
1.163.310
65,24%
32.572.680.00
77,60%
Bán:
1.163.310
65,24%
32.572.680.00
77,60%
Chênh lệch:
0
 
0.00
 
Tổng cộng:
Mua:
1.869.620
17,72%
52.323.945.00
26,43%
Bán:
2.937.720
27,84%
67.893.313.00
34,30%
Chênh lệch:
-1.068.100
 
-15.569.368.00
 
 Chi tiết giao dịch:

Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 18 14,490 805 29 19,070 658 -4,580       0.82 4,530 42% 10,780
ACL 52 56,820 1,093 20 29,680 1,484 27,140       1.36 28,200 95% 29,680
AGF 39 48,610 1,246 39 66,690 1,710 -18,080       1.37 33,350 93% 35,950
ALP 23 34,070 1,481 22 20,200 918 13,870       0.62 2,990 37% 8,070
ALT 10 4,470 447 14 17,850 1,275 -13,380       2.85 0 0% 2,510
ANV 126 325,900 2,587 66 73,950 1,120 251,950       0.43 54,430 74% 73,950
ASP 28 26,860 959 27 31,180 1,155 -4,320       1.20 6,040 33% 18,170
BAS 7 3,450 493 4 5,870 1,468 -2,420       2.98 1,890 90% 2,090
BBC 39 32,990 846 31 34,520 1,114 -1,530       1.32 12,720 72% 17,700
BBT 36 62,240 1,729 11 41,510 3,774 20,730       2.18 0 0% 18,660
BHS 8 14,020 1,753 15 19,120 1,275 -5,100       0.73 5,110 44% 11,520
BMC 141 115,030 816 121 58,690 485 56,340       0.59 20,810 64% 32,330
BMI 38 22,330 588 19 15,500 816 6,830       1.39 2,200 34% 6,500
BMP 31 46,610 1,504 23 17,840 776 28,770       0.52 8,950 86% 10,350
BPC 5 6,110 1,222 4 8,000 2,000 -1,890       1.64 0 0% 10
BT6 48 14,110 294 2 210 105 13,900       0.36 0 0% 210
BTC 9 2,060 229 8 850 106 1,210       0.46 130 50% 260
CAD 12 30,680 2,557 17 20,890 1,229 9,790       0.48 15,890 76% 20,890
CAN 12 21,240 1,770 12 19,800 1,650 1,440       0.93 2,810 99% 2,830
CII 38 17,680 465 40 49,100 1,228 -31,420       2.64 8,510 68% 12,590
CLC 8 10,960 1,370 5 4,440 888 6,520       0.65 1,010 100% 1,010
CNT 43 35,220 819 34 42,030 1,236 -6,810       1.51 26,360 88% 29,970
COM 3 1,450 483 3 6,200 2,067 -4,750       4.28 1,000 100% 1,000
CYC 25 14,740 590 13 13,900 1,069 840       1.81 4,370 67% 6,490
DCC 11 4,560 415 15 6,240 416 -1,680       1.00 1,340 50% 2,670
DCL 23 51,510 2,240 32 16,790 525 34,720       0.23 10,600 92% 11,520
DCT 50 86,400 1,728 25 87,830 3,513 -1,430       2.03 36,380 65% 56,280
DDM 46 92,170 2,004 28 35,240 1,259 56,930       0.63 30,730 88% 35,040
DHA 16 20,290 1,268 16 12,490 781 7,800       0.62 3,000 83% 3,600
DHG 32 12,000 375 20 18,020 901 -6,020       2.40 4,320 88% 4,920
DIC 85 209,690 2,467 18 48,350 2,686 161,340       1.09 43,040 89% 48,350
DMC 15 34,590 2,306 26 7,100 273 27,490       0.12 1,060 40% 2,630
DNP 12 10,960 913 6 6,920 1,153 4,040       1.26 1,760 78% 2,260
DPC 6 4,500 750 11 8,630 785 -4,130       1.05 0 0% 3,200
DPM 286 616,350 2,155 231 537,570 2,327 78,780       1.08 275,620 73% 375,680
DPR 29 22,720 783 13 13,410 1,032 9,310       1.32 2,040 50% 4,090
DQC 112 148,340 1,324 66 85,870 1,301 62,470       0.98 44,940 83% 54,190
DRC 45 58,950 1,310 37 31,200 843 27,750       0.64 17,810 68% 26,220
DTT 2 410 205 11 4,920 447 -4,510       2.18 0 0% 240
DXP 18 12,180 677 22 10,740 488 1,440       0.72 1,350 87% 1,560
DXV 29 35,980 1,241 30 26,510 884 9,470       0.71 8,450 94% 9,010
FBT 11 3,720 338 8 13,310 1,664 -9,590       4.92 2,000 64% 3,110
FMC 17 24,790 1,458 15 27,840 1,856 -3,050       1.27 1,150 53% 2,150
FPC 2 4,120 2,060 8 9,410 1,176 -5,290       0.57 4,110 100% 4,120
FPT 221 508,010 2,299 443 650,380 1,468 -142,370       0.64 324,250 76% 426,240
GIL 32 35,400 1,106 15 15,440 1,029 19,960       0.93 140 2% 5,730
GMC 18 7,580 421 9 6,350 706 1,230       1.68 4,020 83% 4,840
GMD 72 112,380 1,561 66 183,400 2,779 -71,020       1.78 80,890 81% 100,260
GTA 6 3,950 658 12 4,480 373 -530       0.57 1,250 56% 2,250
HAG 235 214,590 913 61 123,760 2,029 90,830       2.22 66,510 54% 123,110
HAP 142 356,540 2,511 91 181,340 1,993 175,200       0.79 125,790 74% 171,140
HAS 58 70,330 1,213 67 67,700 1,010 2,630       0.83 24,250 62% 39,410
HAX 7 7,780 1,111 8 2,610 326 5,170       0.29 0 0% 610
HBC 36 28,800 800 30 19,400 647 9,400       0.81 6,750 57% 11,750
HBD 9 18,490 2,054 18 29,760 1,653 -11,270       0.80 12,790 99% 12,880
HDC 16 7,150 447 24 9,750 406 -2,600       0.91 960 54% 1,780
HLA 17 59,800 3,518 14 34,670 2,476 25,130       0.70 15,000 82% 18,200
HMC 28 25,330 905 27 39,790 1,474 -14,460       1.63 24,680 100% 24,760
HPG 268 476,180 1,777 135 319,980 2,370 156,200       1.33 147,720 69% 213,640
HRC 19 10,890 573 23 15,390 669 -4,500       1.17 3,030 61% 4,960
HSG 309 1,182,930 3,828 99 389,620 3,936 793,310       1.03 334,680 87% 386,620
HSI 13 5,480 422 6 4,790 798 690       1.89 2,000 87% 2,310
HT1 55 55,510 1,009 28 32,510 1,161 23,000       1.15 4,560 67% 6,770
HTV 15 11,470 765 26 35,970 1,383 -24,500       1.81 4,010 73% 5,510
ICF 43 38,820 903 33 37,390 1,133 1,430       1.25 12,300 50% 24,600
IFS 7 870 124 9 4,830 537 -3,960       4.33 60 86% 70
IMP 19 16,380 862 14 9,550 682 6,830       0.79 1,880 43% 4,380
ITA 404 668,330 1,654 185 438,460 2,370 229,870       1.43 281,090 78% 362,130
KDC 86 51,710 601 34 43,410 1,277 8,300       2.12 14,690 69% 21,150
KHA 28 46,850 1,673 31 33,860 1,092 12,990       0.65 9,520 64% 14,980
KHP 33 77,620 2,352 40 53,580 1,340 24,040       0.57 18,790 59% 31,820
KMR 48 113,800 2,371 41 74,370 1,814 39,430       0.77 25,010 92% 27,330
KSH 38 53,210 1,400 6 6,400 1,067 46,810       0.76 6,400 100% 6,400
L10 8 17,080 2,135 17 31,490 1,852 -14,410       0.87 11,580 94% 12,260
LAF 20 27,770 1,389 23 13,590 591 14,180       0.43 1,960 33% 5,900
LBM 41 42,080 1,026 49 45,700 933 -3,620       0.91 13,590 72% 18,890
LCG 82 115,590 1,410 47 128,670 2,738 -13,080       1.94 61,310 72% 85,180
LGC 8 26,100 3,263 31 34,060 1,099 -7,960       0.34 14,060 92% 15,260
LSS 34 20,340 598 27 12,280 455 8,060       0.76 3,900 62% 6,340
MAFPF1 31 52,000 1,677 15 47,560 3,171 4,440       1.89 2,030 61% 3,340
MCP 19 24,570 1,293 13 17,080 1,314 7,490       1.02 9,720 95% 10,220
MCV 51 168,450 3,303 53 51,470 971 116,980       0.29 43,350 100% 43,370
MHC 20 35,190 1,760 25 13,620 545 21,570       0.31 5,790 50% 11,620
MPC 27 103,230 3,823 52 121,320 2,333 -18,090       0.61 40,860 88% 46,590
MTG 12 4,210 351 9 11,660 1,296 -7,450       3.69 2,220 67% 3,310
NAV 12 7,270 606 9 3,020 336 4,250       0.55 0 0% 320
NBB 39 233,400 5,985 53 132,680 2,503 100,720       0.42 53,670 87% 62,000
NHC 23 7,330 319 16 8,000 500 -670       1.57 2,090 99% 2,110
NKD 129 162,760 1,262 41 86,820 2,118 75,940       1.68 32,290 50% 64,450
NSC 21 10,790 514 16 11,420 714 -630       1.39 5,030 93% 5,410
NTL 35 34,520 986 50 48,970 979 -14,450       0.99 10,150 61% 16,530
OPC 15 30,450 2,030 35 24,510 700 5,940       0.34 11,410 65% 17,610
PAC 24 98,800 4,117 18 78,850 4,381 19,950       1.06 40,000 73% 55,000
PET 102 155,730 1,527 60 76,420 1,274 79,310       0.83 38,150 87% 43,970
PGC 40 71,990 1,800 38 47,910 1,261 24,080       0.70 8,310 52% 16,010
PIT 24 31,080 1,295 15 13,960 931 17,120       0.72 7,290 57% 12,760
PJT 11 24,360 2,215 8 20,230 2,529 4,130       1.14 10 0% 18,340
PMS 3 980 327 3 740 247 240       0.76 0 #DIV/0! 0
PNC 6 2,540 423 8 7,900 988 -5,360       2.34 0 #DIV/0! 0
PPC 225 363,050 1,614 88 334,160 3,797 28,890       2.35 133,810 67% 198,480
PRUBF1 57 126,080 2,212 72 157,190 2,183 -31,110       0.99 21,300 68% 31,450
PTC 4 1,610 403 11 5,280 480 -3,670       1.19 510 32% 1,610
PVD 99 89,240 901 49 80,060 1,634 9,180       1.81 12,620 53% 24,030
PVF 85 178,210 2,097 68 107,460 1,580 70,750       0.75 36,850 50% 73,240
PVT 905 1,775,770 1,962 261 969,070 3,713 806,700       1.89 842,800 88% 958,120
RAL 26 38,730 1,490 43 33,690 783 5,040       0.53 9,190 54% 17,090
REE 192 267,020 1,391 121 224,520 1,856 42,500       1.33 96,800 66% 146,760
RHC 3 6,360 2,120 8 7,730 966 -1,370       0.46 100 100% 100
RIC 14 6,420 459 10 5,470 547 950       1.19 1,800 58% 3,100
SAF 2 2,010 1,005 4 2,560 640 -550       0.64 10 100% 10
SAM 189 300,820 1,592 199 379,920 1,909 -79,100       1.20 116,470 67% 174,910
SAV 3 980 327 9 24,310 2,701 -23,330       8.26 50 6% 800
SBT 86 187,960 2,186 61 93,820 1,538 94,140       0.70 66,300 71% 93,820
SC5 45 89,890 1,998 45 66,290 1,473 23,600       0.74 13,590 47% 28,720
SCD 10 4,270 427 4 1,650 413 2,620       0.97 10 50% 20
SDN 8 2,240 280 5 2,430 486 -190       1.74 2,000 100% 2,010
SFC 7 9,660 1,380 8 6,930 866 2,730       0.63 6,560 100% 6,560
SFI 120 92,240 769 95 81,520 858 10,720       1.12 31,440 66% 47,680
SFN 8 2,440 305 9 3,760 418 -1,320       1.37 0 0% 510
SGC 10 15,030 1,503 12 19,250 1,604 -4,220       1.07 4,210 58% 7,270
SGH 1 1,000 1,000 3 800 267 200       0.27 0 #DIV/0! 0
SGT 44 43,540 990 57 62,860 1,103 -19,320       1.11 18,120 81% 22,330
SHC 19 9,760 514 8 2,200 275 7,560       0.54 2,030 93% 2,180
SJ1 6 4,730 788 5 2,520 504 2,210       0.64 2,220 100% 2,230
SJD 7 10,100 1,443 11 7,690 699 2,410       0.48 0 0% 1,000
SJS 118 152,630 1,293 157 265,560 1,691 -112,930       1.31 85,270 79% 108,530
SMC 25 40,260 1,610 25 28,740 1,150 11,520       0.71 16,140 89% 18,150
SSC 12 7,970 664 14 12,930 924 -4,960       1.39 4,700 100% 4,720
SSI 581 728,620 1,254 264 700,820 2,655 27,800       2.12 248,900 68% 365,960
ST8 11 5,630 512 11 7,500 682 -1,870       1.33 10 6% 180
STB 693 1,612,540 2,327 598 1,533,410 2,564 79,130       1.10 575,510 78% 736,870
SZL 3 290 97 11 6,330 575 -6,040       5.93 0 0% 130
TAC 216 345,960 1,602 56 65,080 1,162 280,880       0.73 9,120 14% 65,080
TCM 102 336,980 3,304 61 142,630 2,338 194,350       0.71 86,530 61% 142,630
TCR 30 39,630 1,321 26 31,660 1,218 7,970       0.92 13,020 59% 22,190
TCT 33 17,520 531 32 15,350 480 2,170       0.90 6,570 91% 7,230
TDH 66 56,020 849 71 58,760 828 -2,740       0.98 20,230 84% 24,220
TMC 4 3,500 875 9 5,520 613 -2,020       0.70 1,920 95% 2,020
TMS 17 6,420 378 26 16,540 636 -10,120       1.68 1,660 28% 5,960
TNA 10 5,560 556 5 2,100 420 3,460       0.76 300 29% 1,050
TNC 18 14,600 811 25 14,200 568 400       0.70 1,090 26% 4,240
TPC 65 138,620 2,133 16 21,740 1,359 116,880       0.64 17,640 81% 21,740
TRA 16 23,940 1,496 13 9,540 734 14,400       0.49 2,100 47% 4,470
TRC 33 48,310 1,464 20 31,260 1,563 17,050       1.07 12,920 59% 21,820
TRI 55 219,810 3,997 13 6,580 506 213,230       0.13 1,450 22% 6,580
TS4 36 63,910 1,775 28 55,310 1,975 8,600       1.11 27,060 62% 43,360
TSC 82 172,890 2,108 71 43,520 613 129,370       0.29 35,760 95% 37,490
TTC 36 35,150 976 37 96,000 2,595 -60,850       2.66 27,210 86% 31,810
TTF 59 103,750 1,758 40 118,880 2,972 -15,130       1.69 54,800 67% 81,280
TTP 72 194,550 2,702 149 230,930 1,550 -36,380       0.57 108,910 75% 144,430
TYA 41 69,070 1,685 33 51,390 1,557 17,680       0.92 24,590 60% 41,090
UIC 15 18,310 1,221 10 3,370 337 14,940       0.28 2,670 85% 3,130
UNI 26 37,000 1,423 44 72,020 1,637 -35,020       1.15 33,700 91% 37,000
VFC 66 194,070 2,940 41 84,100 2,051 109,970       0.70 80,040 96% 83,100
VFMVF1 89 375,180 4,216 62 144,510 2,331 230,670       0.55 12,600 20% 63,400
VFMVF4 65 279,490 4,300 40 144,100 3,603 135,390       0.84 17,100 63% 27,300
VGP 6 4,470 745 13 5,820 448 -1,350       0.60 1,110 94% 1,180
VHC 3 15,540 5,180 9 18,240 2,027 -2,700       0.39 15,000 100% 15,000
VHG 107 356,490 3,332 77 246,080 3,196 110,410       0.96 115,120 64% 178,590
VIC 200 89,120 446 64 68,290 1,067 20,830       2.39 38,020 71% 53,770
VID 36 144,800 4,022 44 51,530 1,171 93,270       0.29 19,600 52% 37,780
VIP 304 711,450 2,340 134 506,880 3,783 204,570       1.62 308,060 80% 386,010
VIS 19 19,430 1,023 37 23,980 648 -4,550       0.63 10,520 100% 10,520
VKP 15 36,310 2,421 10 17,820 1,782 18,490       0.74 11,560 96% 12,060
VNA 46 55,690 1,211 35 28,440 813 27,250       0.67 9,110 54% 16,930
VNE 79 186,570 2,362 56 115,840 2,069 70,730       0.88 34,930 55% 63,430
VNM 93 120,440 1,295 63 58,820 934 61,620       0.72 22,890 55% 41,390
VNS 65 64,560 993 23 76,120 3,310 -11,560       3.33 21,310 48% 44,830
VPK 29 90,160 3,109 9 9,470 1,052 80,690       0.34 1,800 19% 9,470
VPL 27 8,310 308 26 9,820 378 -1,510       1.23 3,010 98% 3,060
VSC 20 10,560 528 22 13,140 597 -2,580       1.13 5,620 100% 5,630
VSG 3 5,020 1,673 4 630 158 4,390       0.09 0 0% 20
VSH 59 72,740 1,233 79 73,630 932 -890       0.76 6,350 35% 17,950
VST 132 185,760 1,407 69 284,320 4,121 -98,560       2.93 114,010 80% 142,480
VTA 19 8,870 467 9 7,460 829 1,410       1.78 2,440 82% 2,970
VTB 17 7,460 439 10 3,540 354 3,920       0.81 1,550 79% 1,960
VTC 16 5,860 366 9 4,890 543 970       1.48 1,370 46% 2,970
VTO 88 266,110 3,024 71 141,250 1,989 124,860       0.66 34,780 42% 82,420

Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.