Thứ tư - 20.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 25/02/2009 (Analysis the transaction 25 Feb 2009 HOSE market)
[25/02/2009 21:02:06]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 11.737 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 25.506.800 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 67,83%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 5.983 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 11.802.720 đơn vị, so với phiên trước giảm -32,69%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 13.704.080 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -2.335.790 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 46,693 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 9,338 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 810,643 tỷ đồng, bình quân 162,129 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

 

Mã CK

Số phiên giao dịch

KLGD

Bình quân

GTGD (tr.đ)

STB

5

5,349,480

1,069,896

73,203

VFMVF1

5

2,720,270

544,054

18,961

SAM

5

2,510,770

502,154

30,389

SSI

5

2,389,970

477,994

54,744

DPM

5

2,152,980

430,596

60,841


Nhà đầu tư NN:

 

 

Khối lượng giao dịch
(ck)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giá trị giao dịch (1.000đ)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giao dịch khớp lệnh: 

Mua:

344.550

3,65%

12.262.455.00

7,49%

Bán:

1.641.090

17,37%

31.822.843.00

19,43%

Chênh lệch:

-1.296.540

 

-19.560.388.00

 

Giao dịch thỏa thuận:

Mua:

164.580

27,54%

3.495.296.00

24,60%

Bán:

264.580

44,28%

7.045.296.00

49,58%

Chênh lệch:

-100.000

 

-3.550.000.00

 

Tổng cộng:

Mua:

509.130

5,07%

15.757.751.00

8,85%

Bán:

1.905.670

18,98%

38.868.139.00

21,84%

Chênh lệch:

-1.396.540

 

-23.110.388.00

 

             

 Chi tiết giao dịch:

Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 15 58,180 3,879 13 10,480 806 47,700       0.21 1,700 52% 3,280
ACL 37 60,150 1,626 18 45,200 2,511 14,950       1.54 10,450 24% 43,000
AGF 39 76,450 1,960 19 42,200 2,221 34,250       1.13 14,610 35% 42,200
ALP 32 83,160 2,599 13 13,450 1,035 69,710       0.40 9,500 81% 11,700
ALT 6 2,090 348 6 3,160 527 -1,070       1.51 510 100% 510
ANV 142 312,270 2,199 50 104,860 2,097 207,410       0.95 81,780 86% 94,560
ASP 47 47,180 1,004 17 64,590 3,799 -17,410       3.78 11,190 34% 33,290
BAS 3 2,110 703 5 1,840 368 270       0.52 1,460 88% 1,650
BBC 82 112,680 1,374 37 43,250 1,169 69,430       0.85 21,670 51% 42,750
BBT 28 97,040 3,466 6 46,650 7,775 50,390       2.24 0 0% 46,650
BHS 11 20,210 1,837 17 6,820 401 13,390       0.22 1,120 18% 6,170
BMC 131 136,420 1,041 34 33,690 991 102,730       0.95 19,980 60% 33,390
BMI 39 65,230 1,673 10 4,200 420 61,030       0.25 4,000 95% 4,200
BMP 58 56,700 978 18 52,900 2,939 3,800       3.01 26,800 71% 37,620
BPC 8 2,770 346 8 5,000 625 -2,230       1.81 1,440 99% 1,450
BT6 17 3,090 182 6 3,190 532 -100       2.92 1,960 69% 2,830
BTC 9 2,210 246 5 2,270 454 -60       1.85 2,030 99% 2,050
CAD 14 11,210 801 4 11,770 2,943 -560       3.67 1,500 75% 2,000
CAN 21 39,690 1,890 17 17,740 1,044 21,950       0.55 2,700 29% 9,280
CII 61 121,310 1,989 21 18,870 899 102,440       0.45 3,230 17% 18,870
CLC 11 9,020 820 13 10,650 819 -1,630       1.00 1,900 44% 4,280
CNT 38 62,330 1,640 33 61,860 1,875 470       1.14 24,310 59% 40,910
COM 10 2,540 254 3 1,330 443 1,210       1.74 870 70% 1,250
CYC 34 25,980 764 8 13,800 1,725 12,180       2.26 12,830 93% 13,800
DCC 4 320 80 9 5,540 616 -5,220       7.70 0 0% 10
DCL 47 61,700 1,313 10 22,950 2,295 38,750       1.75 14,000 65% 21,450
DCT 28 157,240 5,616 24 90,050 3,752 67,190       0.67 81,510 96% 84,830
DDM 87 133,030 1,529 12 28,360 2,363 104,670       1.55 6,100 23% 26,260
DHA 28 32,070 1,145 14 17,720 1,266 14,350       1.11 16,720 94% 17,720
DHG 44 35,150 799 22 20,370 926 14,780       1.16 14,330 70% 20,370
DIC 35 43,660 1,247 15 16,970 1,131 26,690       0.91 9,080 64% 14,090
DMC 59 36,380 617 33 39,340 1,192 -2,960       1.93 23,560 77% 30,710
DNP 19 14,480 762 10 17,890 1,789 -3,410       2.35 7,520 83% 9,090
DPC 7 5,000 714 11 8,830 803 -3,830       1.12 4,150 92% 4,500
DPM 319 535,840 1,680 147 308,510 2,099 227,330       1.25 216,790 78% 279,260
DPR 54 43,100 798 27 34,510 1,278 8,590       1.60 15,500 68% 22,930
DQC 103 118,840 1,154 47 49,810 1,060 69,030       0.92 33,740 71% 47,710
DRC 24 34,100 1,421 15 14,270 951 19,830       0.67 5,830 59% 9,880
DTT 3 150 50 5 2,270 454 -2,120       9.08 10 100% 10
DXP 13 13,340 1,026 17 11,880 699 1,460       0.68 1,350 28% 4,850
DXV 54 157,850 2,923 23 42,470 1,847 115,380       0.63 18,710 46% 40,470
FBT 13 5,690 438 10 3,880 388 1,810       0.89 1,670 98% 1,700
FMC 17 46,540 2,738 12 22,250 1,854 24,290       0.68 19,850 100% 19,850
FPC 2 20 10 7 2,050 293 -2,030     29.30 0 0% 20
FPT 435 709,980 1,632 212 333,520 1,573 376,460       0.96 128,360 53% 242,810
GIL 48 67,020 1,396 19 24,840 1,307 42,180       0.94 11,410 46% 24,840
GMC 10 8,320 832 9 1,490 166 6,830       0.20 160 25% 640
GMD 85 164,860 1,940 41 113,120 2,759 51,740       1.42 57,660 58% 99,270
GTA 14 5,790 414 6 4,480 747 1,310       1.80 10 2% 410
HAG 68 67,130 987 22 38,420 1,746 28,710       1.77 35,690 95% 37,520
HAP 57 178,560 3,133 37 37,620 1,017 140,940       0.32 18,690 50% 37,620
HAS 21 14,330 682 6 5,470 912 8,860       1.34 5,470 100% 5,470
HAX 17 5,400 318 10 6,570 657 -1,170       2.07 1,950 78% 2,490
HBC 72 64,680 898 26 44,170 1,699 20,510       1.89 19,870 55% 36,280
HBD 5 13,500 2,700 5 3,110 622 10,390       0.23 2,400 100% 2,410
HDC 16 19,980 1,249 10 5,980 598 14,000       0.48 5,480 92% 5,980
HLA 13 21,300 1,638 16 42,860 2,679 -21,560       1.64 11,600 79% 14,700
HMC 11 5,450 495 15 7,370 491 -1,920       0.99 970 47% 2,060
HPG 335 659,790 1,970 169 460,150 2,723 199,640       1.38 289,020 66% 435,400
HRC 43 53,270 1,239 12 5,200 433 48,070       0.35 3,770 75% 5,000
HSG 385 1,020,710 2,651 172 509,860 2,964 510,850       1.12 182,540 43% 429,010
HSI 10 7,010 701 5 2,900 580 4,110       0.83 0 0% 1,900
HT1 50 51,800 1,036 15 6,000 400 45,800       0.39 4,630 77% 6,000
HTV 24 41,880 1,745 16 9,320 583 32,560       0.33 6,710 72% 9,320
ICF 29 39,400 1,359 18 14,160 787 25,240       0.58 11,100 85% 13,060
IFS 16 2,580 161 15 10,360 691 -7,780       4.29 270 15% 1,820
IMP 49 21,370 436 22 23,600 1,073 -2,230       2.46 8,790 74% 11,870
ITA 320 405,790 1,268 162 289,120 1,785 116,670       1.41 138,500 67% 205,470
KDC 109 222,120 2,038 101 263,800 2,612 -41,680       1.28 118,740 80% 148,820
KHA 71 114,450 1,612 30 76,100 2,537 38,350       1.57 31,690 49% 64,240
KHP 47 181,380 3,859 77 115,130 1,495 66,250       0.39 46,380 72% 64,280
KMR 69 159,540 2,312 30 77,450 2,582 82,090       1.12 16,960 34% 50,030
KSH 6 19,000 3,167 6 7,140 1,190 11,860       0.38 3,080 49% 6,250
L10 12 4,440 370 10 5,710 571 -1,270       1.54 800 35% 2,290
LAF 38 47,620 1,253 30 42,860 1,429 4,760       1.14 29,850 82% 36,260
LBM 115 135,350 1,177 36 87,300 2,425 48,050       2.06 55,330 66% 83,910
LCG 82 123,110 1,501 30 54,970 1,832 68,140       1.22 39,400 74% 53,460
LGC 18 100,020 5,557 21 21,340 1,016 78,680       0.18 15,830 86% 18,340
LSS 37 44,960 1,215 11 29,840 2,713 15,120       2.23 20,600 94% 21,810
MAFPF1 80 71,350 892 14 29,100 2,079 42,250       2.33 15,120 53% 28,660
MCP 19 26,730 1,407 7 12,970 1,853 13,760       1.32 5,870 45% 12,970
MCV 37 88,240 2,385 18 11,610 645 76,630       0.27 8,510 81% 10,510
MHC 37 29,330 793 15 13,150 877 16,180       1.11 7,530 68% 11,150
MPC 48 159,050 3,314 42 76,030 1,810 83,020       0.55 42,640 69% 61,800
MTG 6 1,910 318 12 8,500 708 -6,590       2.23 1,800 94% 1,910
NAV 11 9,030 821 7 3,930 561 5,100       0.68 3,120 91% 3,420
NBB 65 489,420 7,530 13 37,340 2,872 452,080       0.38 35,140 94% 37,340
NHC 29 13,840 477 25 14,060 562 -220       1.18 590 13% 4,470
NKD 63 80,650 1,280 90 132,380 1,471 -51,730       1.15 35,160 53% 66,030
NSC 19 22,200 1,168 15 7,250 483 14,950       0.41 2,090 90% 2,320
NTL 72 126,730 1,760 32 39,550 1,236 87,180       0.70 21,670 55% 39,550
OPC 35 47,420 1,355 10 20,200 2,020 27,220       1.49 13,600 67% 20,200
PAC 24 39,690 1,654 15 51,130 3,409 -11,440       2.06 22,790 66% 34,330
PET 157 253,640 1,616 43 82,530 1,919 171,110       1.19 63,930 77% 82,530
PGC 40 67,150 1,679 25 35,120 1,405 32,030       0.84 17,050 65% 26,340
PIT 15 21,620 1,441 6 2,710 452 18,910       0.31 1,750 65% 2,710
PJT 25 21,130 845 11 11,280 1,025 9,850       1.21 8,250 73% 11,280
PMS 7 2,950 421 6 2,590 432 360       1.03 310 25% 1,240
PNC 14 8,650 618 19 14,290 752 -5,640       1.22 5,500 85% 6,490
PPC 168 510,490 3,039 201 342,800 1,705 167,690       0.56 233,270 71% 327,190
PRUBF1 85 400,630 4,713 88 246,250 2,798 154,380       0.59 119,280 79% 151,300
PTC 9 3,000 333 5 5,010 1,002 -2,010       3.01 2,970 99% 2,990
PVD 235 226,690 965 97 209,260 2,157 17,430       2.24 87,520 82% 106,650
PVF 166 249,840 1,505 57 132,240 2,320 117,600       1.54 101,580 87% 117,240
PVT 115 215,700 1,876 70 97,290 1,390 118,410       0.74 77,270 79% 97,290
RAL 58 77,730 1,340 31 47,360 1,528 30,370       1.14 37,980 80% 47,360
REE 306 486,840 1,591 154 265,570 1,724 221,270       1.08 179,930 79% 226,680
RHC 11 19,230 1,748 8 19,110 2,389 120       1.37 12,810 72% 17,830
RIC 15 10,800 720 13 8,580 660 2,220       0.92 4,250 71% 5,980
SAF 13 3,170 244 4 2,480 620 690       2.54 610 37% 1,640
SAM 365 870,380 2,385 211 650,260 3,082 220,120       1.29 449,420 73% 618,820
SAV 9 17,940 1,993 2 620 310 17,320       0.16 620 100% 620
SBT 83 126,570 1,525 29 66,810 2,304 59,760       1.51 56,500 87% 64,810
SC5 49 70,910 1,447 18 11,520 640 59,390       0.44 9,300 81% 11,520
SCD 10 6,410 641 6 2,210 368 4,200       0.57 450 20% 2,210
SDN 5 2,150 430 13 9,450 727 -7,300       1.69 1,060 50% 2,130
SFC 8 7,470 934 7 4,900 700 2,570       0.75 380 10% 3,680
SFI 44 43,080 979 35 28,730 821 14,350       0.84 11,120 57% 19,620
SFN 4 6,510 1,628 4 5,700 1,425 810       0.88 10 50% 20
SGC 7 2,390 341 10 13,360 1,336 -10,970       3.92 10 1% 1,020
SGH 12 860 72 5 2,510 502 -1,650       6.97 800 99% 810
SGT 42 38,620 920 37 34,750 939 3,870       1.02 9,620 69% 13,880
SHC 23 45,140 1,963 4 3,010 753 42,130       0.38 1,270 67% 1,890
SJ1 9 7,420 824 12 8,290 691 -870       0.84 2,700 99% 2,720
SJD 9 9,510 1,057 11 9,900 900 -390       0.85 1,300 48% 2,700
SJS 123 256,070 2,082 49 52,180 1,065 203,890       0.51 19,310 38% 50,800
SMC 29 86,030 2,967 31 34,310 1,107 51,720       0.37 33,240 100% 33,310
SSC 11 14,610 1,328 18 15,380 854 -770       0.64 8,310 81% 10,310
SSI 968 1,882,810 1,945 416 1,147,260 2,758 735,550       1.42 435,200 44% 992,110
ST8 17 7,990 470 6 3,360 560 4,630       1.19 1,150 56% 2,050
STB 920 5,127,220 5,573 217 513,510 2,366 4,613,710       0.42 224,730 44% 513,510
SZL 12 1,550 129 8 4,980 623 -3,430       4.83 50 14% 360
TAC 178 469,520 2,638 86 174,490 2,029 295,030       0.77 139,880 86% 163,490
TCM 80 170,690 2,134 46 105,600 2,296 65,090       1.08 62,000 75% 82,400
TCR 17 16,400 965 12 33,350 2,779 -16,950       2.88 11,940 73% 16,400
TCT 26 14,180 545 16 5,070 317 9,110       0.58 4,300 88% 4,870
TDH 106 181,500 1,712 39 58,080 1,489 123,420       0.87 34,210 81% 42,080
TMC 13 16,600 1,277 8 5,650 706 10,950       0.55 4,150 73% 5,650
TMS 17 9,240 544 22 9,180 417 60       0.77 1,590 19% 8,200
TNA 5 8,450 1,690 5 4,220 844 4,230       0.50 0 0% 3,050
TNC 54 74,320 1,376 25 33,680 1,347 40,640       0.98 17,650 60% 29,580
TPC 58 170,740 2,944 45 111,610 2,480 59,130       0.84 71,560 75% 95,760
TRA 18 9,650 536 10 5,170 517 4,480       0.96 4,110 90% 4,580
TRC 72 90,260 1,254 42 65,530 1,560 24,730       1.24 42,160 70% 60,170
TRI 55 106,690 1,940 29 33,900 1,169 72,790       0.60 26,430 86% 30,690
TS4 45 110,280 2,451 30 86,750 2,892 23,530       1.18 49,560 77% 64,620
TSC 89 117,340 1,318 37 52,310 1,414 65,030       1.07 18,700 49% 38,020
TTC 60 91,410 1,524 41 92,350 2,252 -940       1.48 47,290 75% 62,990
TTF 45 71,250 1,583 14 23,570 1,684 47,680       1.06 12,560 54% 23,470
TTP 53 95,660 1,805 43 35,230 819 60,430       0.45 25,680 73% 35,180
TYA 12 12,930 1,078 70 108,070 1,544 -95,140       1.43 9,510 74% 12,930
UIC 16 18,110 1,132 13 6,000 462 12,110       0.41 410 35% 1,160
UNI 21 16,230 773 6 8,100 1,350 8,130       1.75 7,200 89% 8,100
VFC 54 70,110 1,298 21 30,480 1,451 39,630       1.12 24,550 86% 28,710
VFMVF1 218 834,870 3,830 87 579,150 6,657 255,720       1.74 238,280 60% 399,790
VFMVF4 73 597,710 8,188 81 412,790 5,096 184,920       0.62 225,100 93% 242,810
VGP 4 230 58 7 3,310 473 -3,080       8.16 40 25% 160
VHC 3 2,310 770 2 2,510 1,255 -200       1.63 10 100% 10
VHG 57 129,950 2,280 38 89,430 2,353 40,520       1.03 60,280 91% 66,080
VIC 65 35,500 546 48 46,790 975 -11,290       1.79 25,140 75% 33,330
VID 45 52,910 1,176 25 27,940 1,118 24,970       0.95 14,270 54% 26,430
VIP 158 532,100 3,368 59 202,040 3,424 330,060       1.02 158,980 86% 184,340
VIS 32 38,230 1,195 14 10,560 754 27,670       0.63 7,030 67% 10,560
VKP 15 41,040 2,736 10 14,560 1,456 26,480       0.53 5,560 53% 10,570
VNA 60 81,390 1,357 18 35,020 1,946 46,370       1.43 24,000 69% 35,010
VNE 98 233,170 2,379 38 64,290 1,692 168,880       0.71 45,650 71% 64,290
VNM 108 235,500 2,181 66 149,360 2,263 86,140       1.04 101,200 87% 116,000
VNS 35 49,100 1,403 21 36,100 1,719 13,000       1.23 7,500 41% 18,190
VPK 14 28,370 2,026 6 9,030 1,505 19,340       0.74 3,880 59% 6,550
VPL 45 26,710 594 44 12,140 276 14,570       0.46 5,730 56% 10,310
VSC 33 16,500 500 18 12,790 711 3,710       1.42 3,880 51% 7,600
VSG 8 6,070 759 7 5,260 751 810       0.99 2,050 100% 2,060
VSH 73 85,540 1,172 58 86,080 1,484 -540       1.27 24,790 57% 43,640
VTA 24 23,600 983 23 30,940 1,345 -7,340       1.37 7,930 40% 19,600
VTB 7 830 119 17 39,680 2,334 -38,850     19.61 0 0% 10
VTC 9 5,510 612 6 5,540 923 -30       1.51 1,460 49% 3,000
VTO 126 405,200 3,216 55 73,330 1,333 331,870       0.41 51,310 71% 72,120

Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.