Thứ hai - 20.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 6.870 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 10.783.420 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -23,02%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 6.254 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 10.224.700 đơn vị, so với phiên trước giảm -24,91%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 558.720 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 391.960 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 31,729 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 6,345 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 735,074 tỷ đồng, bình quân 147,015 tỷ đồng/phiên. This session have 6.870 command ordered 10.783.420 securities, compared with the previous trading day increased -23,02% and 6.254 orders to sell 10.224.700 stocks, compared with the previous -24,91% increase. Difference in volume (buy Volume - sell volume) 558.720 Securities, Previous sessions are 391.960 securities. Statistics 5 match the most recent order: Total volume of securities joint command reached 31,729 million securities, transaction volume average 6,345 million Stocks / sessions; Total value of transactions was 735,074 billion, on average 147,015 billion / session....

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 8.772 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 14.007.900 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 4,94%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.484 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 13.615.940 đơn vị, so với phiên trước tăng 14,53%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 391.960 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 1.459.100 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 32,953 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 6,590 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 758,574 tỷ đồng, bình quân 151,715 tỷ đồng/phiên. This session have 8772 command ordered 14,007,900 securities, compared with the previous trading day increased 4.94% and 7484 orders sell 13,615,940 stocks, compared with the previous 14.53% increase. Difference in volume (buy - sell) 391,960 Securities, the number of purchases - sales of the transaction is 1,459,100 securities. Statistics 5 match the most recent order: Total volume of securities joint command reached 32,953 million securities, transaction volume average 6590 million ck / sessions; Total value of transactions was 758,574 billion, on average 151,715 billion / session....

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 8.626 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 13.347.910 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -20,69%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 6.583 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 11.888.810 đơn vị, so với phiên trước giảm -15,69%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 1.459.100 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 2.728.430 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 33,719 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 6,743 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 773,481 tỷ đồng, bình quân 154,696 tỷ đồng/phiên.

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 11.125 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 16.829.680 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 25,34%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.648 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 14.101.250 đơn vị, so với phiên trước giảm -2,59%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 2.728.430 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -1.049.300 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 40,820 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,164 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 936,692 tỷ đồng, bình quân 187,338 tỷ đồng/phiên.

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.034 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 13.427.080 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 3,63%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.947 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 14.476.380 đơn vị, so với phiên trước tăng 26,7%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -1.049.300 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 1.530.970 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 48,203 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 9,640 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 1.118 tỷ đồng, bình quân 223,790 tỷ đồng/phiên. This session has 10,034 purchase orders with total volume of 13,427,080 purchase securities, compared with the previous trading day increased 3.63%. Total sales orders placed the order is 7947, the total volume set sold 14,476,380 units, compared with the previous 26.7% increase. Difference in volume (buy - sell) -1049300 stocks, the number of purchases - sales of the transaction is 1,530,970 securities. Statistics 5 match the most recent order: Total volume of securities joint command reached 48,203 million securities, transaction volume average 9640 million ck / sessions; Total value of transactions was 1,118 billion, an average 223,790 billion / session. ...

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 8.657 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 12.956.280 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -21,88%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 6.967 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 11.425.310 đơn vị, so với phiên trước giảm -26,36%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 1.530.970 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 1.069.880 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 52,164 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 10,432 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 1.217 tỷ đồng, bình quân 243,419 tỷ đồng/phiên. This session, total 8657 buy order and the total volume of 12,956,280 purchase securities, compared with the previous trading day decreased -21.88%. Total 6967 sales orders, the total volume set sold 11,425,310 units, compared with the previous reduction of -26.36%. Difference in volume (buy - sell) 1,530,970 Securities, the number of purchases - sales of the transaction is 1,069,880 securities. Statistics 5 match the most recent order: Total volume of securities joint command reached 52,164 million securities, transaction volume average 10,432 million ck / sessions; Total value of transactions was 1,217 billion, an average 243,419 billion / session....

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.057 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 16.584.320 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -21,09%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 8.322 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 15.514.440 đơn vị, so với phiên trước giảm -38,07%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 1.069.880 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -4.032.300 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 53,949 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 10,789 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 1.267 tỷ đồng, bình quân 253,547 tỷ đồng/phiên. Total purchase 10,057 orders, the total volume of 16,584,320 purchase securities, compared with the previous trading day decreased -21.09%. Total sales 8322 orders, the total volume set sold 15,514,440 units, compared with the previous reduction of -38.07%. Difference in volume (buy - sell) 1,069,880 Securities, the number of purchases - sales of the transaction is -4,032,300 securities. Statistics 5 match the most recent order: Total volume of securities joint command reached 53,949 million securities, transaction volume average 10,789 million ck / sessions; Total value of transactions was 1,267 billion, an average 253,547 billion / session.

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.873 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 21.017.410 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -16,93%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 13.778 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 25.049.710 đơn vị, so với phiên trước tăng 12,26%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -4.032.300 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 2.987.680 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 51,708 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 10,341 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 1.203 tỷ đồng, bình quân 240,654 tỷ đồng/phiên. Total purchase 10,873 orders, the total volume of 21,017,410 purchase securities, compared with the previous trading day decreased -16.93%. Total sales 13,778 orders, set the total volume of 25,049,710 units sold, compared with the previous 12.26% increase. Difference in volume (buy - sell) -4032300 stocks, the number of purchases - sales of the transaction is 2,987,680 securities. Statistics 5 match the most recent order: Total volume of securities joint command reached 51,708 million securities, transaction volume average 10,341 million ck / sessions; Total value of transactions was 1,203 billion, an average 240,654 billion / session. ...

Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa công bố số lượng cổ phiếu quỹ đã mua đến ngày hết hạn đăng ký (31-12) là gần 18,3 triệu đơn vị, tức 73% mức 25 triệu cổ phiếu đăng ký mua.Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.