Chủ nhật - 24.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 16/03/2009 (Analysis the transaction 16 Mar 2009 HOSE market)
[16/03/2009 22:32:49]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 13.078 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 22.952.590 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 0,83%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 9.641 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 18.558.270 đơn vị, so với phiên trước giảm -19,1%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 4.394.320 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -177.160 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 71,590 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 14,318 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 1.240,456 tỷ đồng, bình quân 248,091 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

Mã CK
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
11,343,690
2,268,738
176,073
SSI
5
4,883,180
976,636
106,819
PVT
5
3,018,330
603,666
42,311
SAM
5
2,883,300
576,660
37,936
HSG
5
2,757,560
551,512
29,909

 Nhà đầu tư NN:

 
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
799.870
7,37%
19.093.999.00
9,44%
Bán:
1.069.440
9,86%
24.349.103.00
12,04%
Chênh lệch:
-269.570
 
-5.255.104.00
 
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
0
0,00%
0.00
0,00%
Bán:
20.940
1,47%
458.586.00
0,50%
Chênh lệch:
-20.940
 
-458.586.00
 
Tổng cộng:
Mua:
799.870
6,52%
19.093.999.00
6,48%
Bán:
1.090.380
8,89%
24.807.689.00
8,42%
Chênh lệch:
-290.510
 
-5.713.690.00
 
 Chi tiết giao dịch:
Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 36 43,200 1,200 31 24,330 785 18,870       0.65 14,450 72% 20,020
ACL 68 67,200 988 40 39,110 978 28,090       0.99 23,000 79% 29,270
AGF 66 98,200 1,488 35 45,410 1,297 52,790       0.87 41,600 92% 45,410
ALP 23 42,950 1,867 31 33,730 1,088 9,220       0.58 18,310 91% 20,110
ALT 13 14,080 1,083 9 5,150 572 8,930       0.53 1,030 32% 3,260
ANV 117 181,930 1,555 112 225,710 2,015 -43,780       1.30 86,720 71% 121,540
ASP 31 49,360 1,592 47 37,930 807 11,430       0.51 11,430 55% 20,760
BAS 2 20 10 2 1,010 505 -990     50.50 10 50% 20
BBC 61 107,080 1,755 57 94,280 1,654 12,800       0.94 34,470 53% 64,430
BBT 19 47,370 2,493 28 85,280 3,046 -37,910       1.22 0 0% 30,850
BCI 257 343,600 1,337 109 407,890 3,742 -64,290       2.80 74,610 31% 243,240
BHS 8 2,010 251 5 3,570 714 -1,560       2.84 10 3% 360
BMC 96 45,560 475 95 49,210 518 -3,650       1.09 10,940 58% 19,010
BMI 36 27,170 755 26 24,120 928 3,050       1.23 6,510 75% 8,720
BMP 46 53,730 1,168 22 38,970 1,771 14,760       1.52 23,760 72% 32,870
BPC 8 9,620 1,203 8 7,160 895 2,460       0.74 1,010 50% 2,020
BT6 28 5,660 202 8 1,060 133 4,600       0.66 250 24% 1,060
BTC 2 700 350 4 660 165 40       0.47 0 #DIV/0! 0
CAD 28 56,410 2,015 14 34,190 2,442 22,220       1.21 17,200 77% 22,200
CAN 9 16,580 1,842 19 8,880 467 7,700       0.25 3,010 86% 3,510
CII 46 39,770 865 43 40,020 931 -250       1.08 5,410 33% 16,550
CLC 13 21,760 1,674 8 6,800 850 14,960       0.51 2,710 100% 2,710
CNT 252 567,230 2,251 88 246,890 2,806 320,340       1.25 235,320 95% 246,890
COM 2 110 55 6 2,580 430 -2,470       7.82 0 0% 100
CYC 14 16,030 1,145 20 27,330 1,367 -11,300       1.19 6,100 45% 13,530
DCC 29 23,890 824 20 16,110 806 7,780       0.98 8,770 65% 13,590
DCL 30 54,450 1,815 34 24,980 735 29,470       0.40 17,240 79% 21,950
DCT 56 122,000 2,179 58 121,790 2,100 210       0.96 42,580 81% 52,860
DDM 46 41,560 903 29 26,010 897 15,550       0.99 11,440 58% 19,640
DHA 18 16,310 906 22 15,700 714 610       0.79 6,700 66% 10,210
DHG 32 13,380 418 30 8,160 272 5,220       0.65 530 66% 800
DIC 169 434,510 2,571 4 2,450 613 432,060       0.24 500 20% 2,450
DMC 47 42,480 904 15 5,560 371 36,920       0.41 630 31% 2,050
DNP 25 18,020 721 13 32,260 2,482 -14,240       3.44 100 1% 8,700
DPC 6 2,550 425 6 5,950 992 -3,400       2.33 1,000 63% 1,600
DPM 257 448,480 1,745 137 368,100 2,687 80,380       1.54 122,820 52% 237,470
DPR 18 10,690 594 13 19,830 1,525 -9,140       2.57 520 17% 3,070
DQC 174 417,420 2,399 43 107,600 2,502 309,820       1.04 68,040 63% 107,600
DRC 52 50,150 964 35 92,200 2,634 -42,050       2.73 28,700 66% 43,540
DTT 17 20,670 1,216 6 1,910 318 18,760       0.26 1,260 68% 1,860
DXP 18 16,400 911 34 28,470 837 -12,070       0.92 3,660 36% 10,060
DXV 43 55,290 1,286 16 32,670 2,042 22,620       1.59 1,960 61% 3,210
FBT 11 2,980 271 17 5,320 313 -2,340       1.15 40 44% 90
FMC 14 13,960 997 20 26,290 1,315 -12,330       1.32 3,680 65% 5,680
FPC 5 280 56 10 10,510 1,051 -10,230     18.77 10 8% 120
FPT 261 411,400 1,576 176 372,260 2,115 39,140       1.34 130,900 57% 230,700
GIL 53 119,350 2,252 39 58,180 1,492 61,170       0.66 21,920 64% 34,250
GMC 12 26,280 2,190 16 21,000 1,313 5,280       0.60 800 4% 19,760
GMD 189 424,870 2,248 90 274,620 3,051 150,250       1.36 138,340 62% 221,930
GTA 25 11,940 478 6 2,380 397 9,560       0.83 610 64% 960
HAG 76 61,450 809 46 76,170 1,656 -14,720       2.05 26,580 91% 29,350
HAP 92 197,410 2,146 127 231,170 1,820 -33,760       0.85 79,450 71% 111,160
HAS 68 66,190 973 67 77,500 1,157 -11,310       1.19 32,380 63% 51,780
HAX 12 12,260 1,022 17 11,800 694 460       0.68 10,790 99% 10,890
HBC 132 346,800 2,627 135 269,200 1,994 77,600       0.76 179,180 80% 224,740
HBD 1 180 180 12 8,720 727 -8,540       4.04 180 100% 180
HDC 22 12,540 570 18 13,290 738 -750       1.29 5,000 70% 7,140
HLA 18 40,710 2,262 18 22,460 1,248 18,250       0.55 12,690 99% 12,790
HMC 54 27,330 506 29 31,680 1,092 -4,350       2.16 6,020 61% 9,900
HPG 418 809,220 1,936 302 710,620 2,353 98,600       1.22 249,570 56% 446,610
HRC 38 35,900 945 19 20,330 1,070 15,570       1.13 8,810 79% 11,210
HSG 178 434,170 2,439 209 516,520 2,471 -82,350       1.01 192,410 75% 256,150
HSI 48 120,130 2,503 9 9,880 1,098 110,250       0.44 5,400 55% 9,880
HT1 27 49,450 1,831 37 41,330 1,117 8,120       0.61 10,420 87% 12,040
HTV 22 21,870 994 17 17,430 1,025 4,440       1.03 1,000 16% 6,300
ICF 45 43,030 956 32 31,030 970 12,000       1.01 5,950 35% 17,210
IFS 14 11,210 801 19 6,580 346 4,630       0.43 1,870 68% 2,770
IMP 30 26,060 869 27 26,790 992 -730       1.14 2,350 30% 7,900
ITA 407 777,100 1,909 334 585,080 1,752 192,020       0.92 270,740 61% 446,400
KDC 67 123,620 1,845 77 111,110 1,443 12,510       0.78 49,390 75% 65,990
KHA 28 65,100 2,325 44 53,710 1,221 11,390       0.53 22,610 55% 41,010
KHP 21 37,390 1,780 43 59,080 1,374 -21,690       0.77 11,200 58% 19,200
KMR 64 111,510 1,742 64 113,960 1,781 -2,450       1.02 22,180 41% 53,480
KSH 27 27,770 1,029 21 19,760 941 8,010       0.91 1,210 14% 8,510
L10 14 16,780 1,199 8 7,130 891 9,650       0.74 2,130 42% 5,130
LAF 35 31,650 904 30 36,470 1,216 -4,820       1.35 9,350 49% 18,940
LBM 56 48,120 859 42 34,530 822 13,590       0.96 11,690 65% 17,920
LCG 159 393,030 2,472 138 263,450 1,909 129,580       0.77 130,100 62% 208,600
LGC 14 25,610 1,829 18 28,540 1,586 -2,930       0.87 5,150 31% 16,660
LSS 21 15,070 718 30 18,100 603 -3,030       0.84 6,770 64% 10,640
MAFPF1 52 70,490 1,356 34 65,840 1,936 4,650       1.43 8,430 82% 10,250
MCP 25 22,100 884 19 19,870 1,046 2,230       1.18 2,700 35% 7,700
MCV 54 69,790 1,292 62 95,650 1,543 -25,860       1.19 33,710 77% 43,970
MHC 21 14,940 711 22 20,440 929 -5,500       1.31 5,590 60% 9,240
MPC 33 107,340 3,253 47 88,840 1,890 18,500       0.58 27,590 76% 36,510
MTG 13 7,450 573 16 6,620 414 830       0.72 1,570 76% 2,060
NAV 18 19,450 1,081 19 22,040 1,160 -2,590       1.07 5,130 80% 6,430
NBB 40 61,500 1,538 50 83,650 1,673 -22,150       1.09 42,450 87% 48,640
NHC 28 9,510 340 29 12,570 433 -3,060       1.27 950 24% 3,980
NKD 60 81,120 1,352 71 68,530 965 12,590       0.71 36,010 70% 51,430
NSC 26 64,400 2,477 19 11,070 583 53,330       0.24 5,370 49% 11,070
NTL 56 43,470 776 35 36,400 1,040 7,070       1.34 13,690 78% 17,640
OPC 24 13,370 557 16 13,360 835 10       1.50 3,010 94% 3,210
PAC 16 29,770 1,861 16 19,590 1,224 10,180       0.66 3,020 23% 13,110
PET 125 158,620 1,269 104 134,180 1,290 24,440       1.02 74,610 75% 99,160
PGC 49 43,030 878 32 23,910 747 19,120       0.85 7,830 54% 14,550
PIT 11 15,110 1,374 13 15,230 1,172 -120       0.85 1,810 95% 1,910
PJT 11 11,300 1,027 28 26,720 954 -15,420       0.93 1,620 30% 5,360
PMS 7 1,150 164 2 980 490 170       2.99 0 #DIV/0! 0
PNC 18 15,000 833 10 11,910 1,191 3,090       1.43 3,250 43% 7,590
PPC 172 406,040 2,361 179 389,470 2,176 16,570       0.92 64,630 52% 123,170
PRUBF1 77 176,320 2,290 69 175,770 2,547 550       1.11 14,670 76% 19,280
PTC 4 2,310 578 8 3,310 414 -1,000       0.72 130 11% 1,140
PVD 118 133,670 1,133 85 105,280 1,239 28,390       1.09 49,220 78% 62,890
PVF 149 308,980 2,074 68 122,910 1,808 186,070       0.87 36,490 58% 62,990
PVT 371 594,430 1,602 243 593,590 2,443 840       1.52 239,430 71% 337,490
RAL 58 96,050 1,656 25 45,070 1,803 50,980       1.09 10,300 32% 31,700
REE 437 1,148,700 2,629 199 423,080 2,126 725,620       0.81 141,950 35% 402,750
RHC 3 6,200 2,067 8 7,850 981 -1,650       0.47 5,200 100% 5,200
RIC 19 7,290 384 12 13,240 1,103 -5,950       2.87 2,530 74% 3,430
SAF 7 1,630 233 5 8,540 1,708 -6,910       7.33 150 17% 860
SAM 436 1,185,070 2,718 282 694,200 2,462 490,870       0.91 549,960 87% 628,640
SAV 4 5,600 1,400 18 7,060 392 -1,460       0.28 1,500 33% 4,500
SBT 104 112,830 1,085 55 105,170 1,912 7,660       1.76 30,780 76% 40,490
SC5 38 96,240 2,533 42 40,120 955 56,120       0.38 28,340 84% 33,740
SCD 27 23,420 867 9 15,520 1,724 7,900       1.99 4,000 36% 11,200
SDN 9 3,590 399 6 1,310 218 2,280       0.55 230 96% 240
SFC 6 1,450 242 5 500 100 950       0.41 200 95% 210
SFI 80 40,300 504 55 43,340 788 -3,040       1.56 12,400 63% 19,640
SFN 9 7,160 796 13 4,600 354 2,560       0.44 3,130 97% 3,230
SGC 2 290 145 8 8,340 1,043 -8,050       7.19 190 66% 290
SGH 8 730 91 7 2,710 387 -1,980       4.25 420 58% 720
SGT 85 183,120 2,154 50 29,500 590 153,620       0.27 24,100 85% 28,330
SHC 12 4,230 353 7 4,570 653 -340       1.85 410 100% 410
SJ1 7 13,460 1,923 5 2,170 434 11,290       0.23 20 9% 230
SJD 28 12,950 463 32 23,770 743 -10,820       1.60 5,200 54% 9,670
SJS 138 168,960 1,224 83 80,540 970 88,420       0.79 39,630 84% 47,210
SMC 32 29,770 930 28 33,660 1,202 -3,890       1.29 13,240 72% 18,340
SSC 11 15,400 1,400 13 7,150 550 8,250       0.39 3,860 100% 3,860
SSI 611 1,117,790 1,829 547 1,191,850 2,179 -74,060       1.19 562,560 73% 771,410
ST8 7 2,030 290 6 6,360 1,060 -4,330       3.66 0 0% 10
STB 996 2,702,990 2,714 849 2,437,050 2,870 265,940       1.06 800,550 73% 1,097,460
SZL 5 10,320 2,064 6 1,170 195 9,150       0.09 0 0% 20
TAC 140 164,930 1,178 149 261,360 1,754 -96,430       1.49 89,510 73% 122,660
TCM 75 146,100 1,948 99 218,080 2,203 -71,980       1.13 50,890 64% 79,530
TCR 26 51,420 1,978 21 33,110 1,577 18,310       0.80 19,190 63% 30,320
TCT 30 11,420 381 26 10,180 392 1,240       1.03 2,040 40% 5,100
TDH 78 78,690 1,009 52 42,010 808 36,680       0.80 18,440 58% 31,620
TMC 13 11,750 904 7 2,770 396 8,980       0.44 2,270 82% 2,770
TMS 32 8,130 254 24 14,440 602 -6,310       2.37 2,180 28% 7,650
TNA 5 3,700 740 11 7,940 722 -4,240       0.98 1,400 100% 1,400
TNC 56 58,110 1,038 29 56,530 1,949 1,580       1.88 16,660 74% 22,480
TPC 32 68,580 2,143 39 47,820 1,226 20,760       0.57 24,240 83% 29,140
TRA 10 15,410 1,541 19 12,330 649 3,080       0.42 3,210 69% 4,620
TRC 31 47,020 1,517 25 38,970 1,559 8,050       1.03 15,700 58% 27,060
TRI 85 89,580 1,054 42 40,680 969 48,900       0.92 26,560 65% 40,680
TS4 39 37,010 949 40 59,240 1,481 -22,230       1.56 19,920 73% 27,240
TSC 51 57,570 1,129 64 46,080 720 11,490       0.64 21,500 65% 33,230
TTC 48 80,380 1,675 41 108,680 2,651 -28,300       1.58 41,770 65% 64,680
TTF 44 78,750 1,790 47 96,310 2,049 -17,560       1.14 32,060 71% 45,300
TTP 156 410,900 2,634 133 284,770 2,141 126,130       0.81 218,350 94% 231,320
TYA 77 108,480 1,409 29 32,100 1,107 76,380       0.79 20,760 90% 23,080
UIC 16 17,660 1,104 10 9,060 906 8,600       0.82 1,300 35% 3,700
UNI 16 16,150 1,009 20 15,380 769 770       0.76 7,100 98% 7,210
VFC 36 40,290 1,119 29 34,190 1,179 6,100       1.05 7,700 73% 10,480
VFMVF1 95 343,080 3,611 106 384,510 3,627 -41,430       1.00 74,600 47% 157,950
VFMVF4 63 277,600 4,406 85 271,710 3,197 5,890       0.73 43,400 59% 73,500
VGP 7 5,190 741 15 5,010 334 180       0.45 1,040 95% 1,100
VHC 4 3,010 753 3 2,020 673 990       0.89 0 0% 20
VHG 112 326,330 2,914 74 240,080 3,244 86,250       1.11 97,180 66% 147,030
VIC 630 556,970 884 118 370,180 3,137 186,790       3.55 178,810 50% 358,660
VID 36 27,010 750 30 40,870 1,362 -13,860       1.82 11,210 94% 11,920
VIP 217 433,640 1,998 120 346,300 2,886 87,340       1.44 139,460 67% 208,010
VIS 27 20,070 743 30 30,520 1,017 -10,450       1.37 3,900 43% 9,050
VKP 20 24,510 1,226 11 21,500 1,955 3,010       1.59 10,400 81% 12,810
VNA 32 24,880 778 25 38,670 1,547 -13,790       1.99 4,540 64% 7,140
VNE 120 162,660 1,356 71 179,030 2,522 -16,370       1.86 68,260 79% 86,840
VNM 113 95,530 845 80 89,700 1,121 5,830       1.33 31,010 83% 37,510
VNS 77 92,320 1,199 34 82,920 2,439 9,400       2.03 49,710 99% 50,230
VPK 23 68,730 2,988 34 47,530 1,398 21,200       0.47 14,970 45% 33,280
VPL 23 9,970 433 37 9,870 267 100       0.62 360 15% 2,430
VSC 115 67,750 589 61 86,010 1,410 -18,260       2.39 19,430 58% 33,400
VSG 2 5,010 2,505 6 1,660 277 3,350       0.11 10 100% 10
VSH 74 185,240 2,503 116 188,150 1,622 -2,910       0.65 134,860 91% 147,870
VST 73 160,290 2,196 79 197,530 2,500 -37,240       1.14 62,900 60% 104,570
VTA 27 15,120 560 12 6,730 561 8,390       1.00 900 25% 3,610
VTB 7 1,200 171 9 16,520 1,836 -15,320     10.74 0 0% 140
VTC 11 9,830 894 11 5,900 536 3,930       0.60 2,310 72% 3,210
VTO 221 311,090 1,408 102 392,150 3,845 -81,060       2.73 141,200 79% 179,100


Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.