Chủ nhật - 24.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 11/03/2009 (Analysis the transaction 11 Mar 2009 HOSE market)
[11/03/2009 19:16:54]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 15.364 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 34.786.840 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 26,92%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 11.651 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 25.045.140 đơn vị, so với phiên trước tăng 45,9%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 9.741.700 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 10.241.790 chứng khoán.Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 54,087 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 10,817 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 955,430 tỷ đồng, bình quân 191,086 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:
 
Mã CK
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
8,582,530
1,716,506
130,139
SSI
5
4,157,070
831,414
89,944
PVT
5
2,679,810
535,962
36,080
SAM
5
2,051,990
410,398
26,392
DPM
5
1,852,580
370,516
52,390

Giao dịch của nhà đầu tư NN:
 
 
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
467.350
2,70%
11.451.065.00
3,68%
Bán:
3.084.200
17,82%
68.350.711.00
21,96%
Chênh lệch:
-2.616.850
 
-56.899.646.00
 
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
53.000
11,05%
3.842.500.00
40,19%
Bán:
53.000
11,05%
3.842.500.00
40,19%
Chênh lệch:
0
 
0.00
 
Tổng cộng:
Mua:
520.350
2,92%
15.293.565.00
4,77%
Bán:
3.137.200
17,63%
72.193.211.00
22,50%
Chênh lệch:
-2.616.850
 
-56.899.646.00
 
 Chi tiết giao dịch:
Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 26 38,700 1,488 31 35,920 1,159 2,780       0.78 1,410 8% 18,160
ACL 68 66,290 975 32 36,090 1,128 30,200       1.16 15,440 43% 35,770
AGF 30 165,050 5,502 27 88,410 3,274 76,640       0.60 73,950 84% 88,410
ALP 34 64,650 1,901 39 44,080 1,130 20,570       0.59 6,020 32% 18,610
ALT 31 18,660 602 15 6,670 445 11,990       0.74 2,840 47% 6,050
ANV 154 523,490 3,399 17 13,850 815 509,640       0.24 5,800 42% 13,850
ASP 53 101,980 1,924 38 48,250 1,270 53,730       0.66 37,870 88% 43,070
BAS 4 600 150 2 200 100 400       0.67 100 50% 200
BBC 74 232,750 3,145 82 123,690 1,508 109,060       0.48 46,180 41% 112,880
BBT 30 50,500 1,683 35 119,220 3,406 -68,720       2.02 0 0% 31,840
BHS 8 7,450 931 9 27,760 3,084 -20,310       3.31 4,140 74% 5,600
BMC 129 157,480 1,221 101 72,150 714 85,330       0.58 32,950 60% 55,320
BMI 27 52,220 1,934 34 28,800 847 23,420       0.44 20,590 71% 28,800
BMP 38 93,890 2,471 41 56,660 1,382 37,230       0.56 37,180 76% 48,700
BPC 13 13,170 1,013 14 12,400 886 770       0.87 1,210 82% 1,470
BT6 36 14,290 397 12 3,730 311 10,560       0.78 3,630 97% 3,730
BTC 3 630 210 5 670 134 -40       0.64 500 83% 600
CAD 28 17,130 612 20 17,690 885 -560       1.45 8,690 88% 9,890
CAN 25 22,460 898 35 43,750 1,250 -21,290       1.39 12,430 79% 15,660
CII 32 66,580 2,081 63 81,440 1,293 -14,860       0.62 29,290 49% 59,280
CLC 23 37,170 1,616 14 21,280 1,520 15,890       0.94 17,000 89% 19,190
CNT 52 46,910 902 28 52,220 1,865 -5,310       2.07 18,300 69% 26,500
COM 3 610 203 5 5,330 1,066 -4,720       5.25 0 0% 190
CYC 47 36,560 778 24 24,960 1,040 11,600       1.34 23,340 94% 24,960
DCC 15 28,240 1,883 19 11,980 631 16,260       0.34 8,170 68% 11,980
DCL 36 57,690 1,603 43 54,710 1,272 2,980       0.79 8,180 43% 19,190
DCT 91 175,320 1,927 39 106,500 2,731 68,820       1.42 46,530 46% 101,720
DDM 65 101,410 1,560 17 28,230 1,661 73,180       1.06 25,370 90% 28,230
DHA 28 26,620 951 39 28,260 725 -1,640       0.76 14,600 78% 18,800
DHG 33 19,660 596 43 22,460 522 -2,800       0.88 6,230 83% 7,530
DIC 35 34,640 990 39 52,090 1,336 -17,450       1.35 6,430 34% 19,190
DMC 21 37,860 1,803 30 16,490 550 21,370       0.31 4,070 41% 9,900
DNP 23 14,410 627 20 19,190 960 -4,780       1.53 4,180 36% 11,740
DPC 8 6,500 813 10 3,930 393 2,570       0.48 1,800 78% 2,300
DPM 348 1,087,370 3,125 392 1,092,650 2,787 -5,280       0.89 382,090 61% 627,970
DPR 36 39,750 1,104 21 67,140 3,197 -27,390       2.90 15,530 62% 25,130
DQC 155 494,520 3,190 27 16,060 595 478,460       0.19 11,130 69% 16,060
DRC 86 160,950 1,872 50 174,950 3,499 -14,000       1.87 123,130 86% 142,370
DTT 17 14,570 857 7 16,040 2,291 -1,470       2.67 4,940 47% 10,550
DXP 24 19,120 797 29 18,820 649 300       0.81 7,700 54% 14,310
DXV 35 77,270 2,208 49 65,010 1,327 12,260       0.60 15,920 41% 39,170
FBT 29 13,960 481 25 27,310 1,092 -13,350       2.27 8,700 65% 13,350
FMC 33 66,160 2,005 14 23,370 1,669 42,790       0.83 6,510 41% 15,900
FPC 9 5,120 569 10 12,210 1,221 -7,090       2.15 5,010 98% 5,120
FPT 400 739,700 1,849 417 835,740 2,004 -96,040       1.08 316,310 71% 445,460
GIL 66 79,720 1,208 66 85,660 1,298 -5,940       1.07 14,460 43% 33,380
GMC 23 17,900 778 16 26,130 1,633 -8,230       2.10 9,740 59% 16,520
GMD 178 443,510 2,492 67 453,100 6,763 -9,590       2.71 135,940 47% 291,840
GTA 21 11,080 528 20 13,540 677 -2,460       1.28 3,330 66% 5,030
HAG 68 39,020 574 73 105,520 1,445 -66,500       2.52 19,480 68% 28,520
HAP 114 274,910 2,411 125 188,580 1,509 86,330       0.63 108,890 68% 160,800
HAS 96 163,260 1,701 12 4,440 370 158,820       0.22 1,370 31% 4,440
HAX 18 7,070 393 24 8,110 338 -1,040       0.86 4,370 90% 4,870
HBC 64 80,090 1,251 76 98,980 1,302 -18,890       1.04 35,730 63% 56,290
HBD 3 8,500 2,833 14 15,770 1,126 -7,270       0.40 1,030 23% 4,430
HDC 13 13,260 1,020 23 18,180 790 -4,920       0.77 2,260 36% 6,260
HLA 50 93,410 1,868 43 104,710 2,435 -11,300       1.30 67,770 93% 72,930
HMC 43 35,590 828 44 29,170 663 6,420       0.80 15,190 94% 16,210
HPG 334 659,500 1,975 304 650,200 2,139 9,300       1.08 287,180 58% 491,160
HRC 33 22,630 686 31 33,340 1,075 -10,710       1.57 17,360 85% 20,440
HSG 363 1,685,000 4,642 39 196,870 5,048 1,488,130       1.09 97,570 50% 196,870
HSI 19 12,550 661 14 12,220 873 330       1.32 1,690 17% 9,740
HT1 47 87,970 1,872 39 80,310 2,059 7,660       1.10 16,040 41% 39,160
HTV 26 30,980 1,192 30 27,390 913 3,590       0.77 4,000 44% 9,010
ICF 71 74,400 1,048 56 59,410 1,061 14,990       1.01 30,650 54% 56,910
IFS 24 14,880 620 17 12,930 761 1,950       1.23 1,080 40% 2,680
IMP 24 10,040 418 35 23,660 676 -13,620       1.62 900 18% 5,010
ITA 448 1,746,510 3,898 58 90,520 1,561 1,655,990       0.40 70,430 78% 90,520
KDC 63 113,850 1,807 71 91,810 1,293 22,040       0.72 40,010 44% 91,810
KHA 70 121,670 1,738 49 95,310 1,945 26,360       1.12 51,930 54% 95,310
KHP 40 70,860 1,772 64 97,810 1,528 -26,950       0.86 20,650 43% 47,900
KMR 84 133,800 1,593 86 147,960 1,720 -14,160       1.08 49,770 52% 95,170
KSH 75 124,750 1,663 40 89,020 2,226 35,730       1.34 82,620 93% 89,020
L10 12 18,850 1,571 9 8,420 936 10,430       0.60 4,310 98% 4,410
LAF 51 61,000 1,196 36 39,160 1,088 21,840       0.91 29,320 75% 39,160
LBM 69 98,540 1,428 39 43,460 1,114 55,080       0.78 32,260 78% 41,460
LCG 113 421,940 3,734 18 89,720 4,984 332,220       1.33 86,190 96% 89,720
LGC 17 46,800 2,753 44 76,670 1,743 -29,870       0.63 13,530 50% 27,030
LSS 38 33,960 894 20 20,830 1,042 13,130       1.17 14,000 75% 18,770
MAFPF1 79 130,310 1,649 45 78,780 1,751 51,530       1.06 34,590 52% 65,910
MCP 26 31,200 1,200 31 48,030 1,549 -16,830       1.29 5,380 25% 21,460
MCV 93 241,260 2,594 57 60,930 1,069 180,330       0.41 58,230 96% 60,930
MHC 25 62,740 2,510 27 28,960 1,073 33,780       0.43 20,690 71% 28,960
MPC 33 33,470 1,014 68 152,400 2,241 -118,930       2.21 10,720 49% 21,930
MTG 22 26,120 1,187 13 12,180 937 13,940       0.79 7,200 67% 10,780
NAV 37 55,820 1,509 58 61,220 1,056 -5,400       0.70 21,710 59% 36,530
NBB 60 252,670 4,211 67 184,830 2,759 67,840       0.66 47,430 45% 105,180
NHC 24 17,380 724 37 21,350 577 -3,970       0.80 2,560 32% 7,960
NKD 94 347,540 3,697 10 8,670 867 338,870       0.23 1,900 22% 8,670
NSC 12 12,480 1,040 33 17,670 535 -5,190       0.51 3,770 56% 6,770
NTL 73 76,040 1,042 82 80,490 982 -4,450       0.94 18,760 48% 38,900
OPC 38 31,100 818 38 44,260 1,165 -13,160       1.42 6,460 66% 9,860
PAC 21 56,500 2,690 18 70,270 3,904 -13,770       1.45 30,500 99% 30,700
PET 151 377,350 2,499 90 117,630 1,307 259,720       0.52 85,750 85% 100,910
PGC 57 127,570 2,238 54 55,890 1,035 71,680       0.46 26,610 48% 55,860
PIT 12 11,820 985 17 16,330 961 -4,510       0.98 1,210 32% 3,810
PJT 22 29,250 1,330 21 19,070 908 10,180       0.68 13,150 69% 19,070
PMS 11 4,250 386 5 1,240 248 3,010       0.64 340 27% 1,240
PNC 21 7,710 367 11 12,900 1,173 -5,190       3.20 5,190 97% 5,360
PPC 174 415,180 2,386 300 763,600 2,545 -348,420       1.07 197,850 62% 320,630
PRUBF1 87 196,680 2,261 108 338,940 3,138 -142,260       1.39 31,130 30% 102,730
PTC 6 2,670 445 19 9,950 524 -7,280       1.18 810 37% 2,170
PVD 198 141,380 714 123 168,450 1,370 -27,070       1.92 67,050 73% 91,770
PVF 149 291,090 1,954 174 350,320 2,013 -59,230       1.03 100,490 49% 204,480
PVT 400 1,019,380 2,548 223 531,140 2,382 488,240       0.93 347,360 70% 494,000
RAL 32 34,200 1,069 40 41,000 1,025 -6,800       0.96 18,950 89% 21,400
REE 416 981,360 2,359 332 803,100 2,419 178,260       1.03 440,590 65% 674,610
RHC 5 2,570 514 9 3,420 380 -850       0.74 10 100% 10
RIC 25 21,280 851 37 30,400 822 -9,120       0.97 10,220 67% 15,350
SAF 4 220 55 4 1,950 488 -1,730       8.87 10 100% 10
SAM 453 1,203,630 2,657 382 1,076,730 2,819 126,900       1.06 664,730 70% 953,360
SAV 9 3,620 402 19 57,350 3,018 -53,730       7.51 960 49% 1,960
SBT 169 377,240 2,232 13 29,350 2,258 347,890       1.01 27,710 94% 29,350
SC5 44 65,220 1,482 87 71,550 822 -6,330       0.55 19,600 55% 35,420
SCD 6 10,730 1,788 12 20,880 1,740 -10,150       0.97 7,000 93% 7,510
SDN 8 160 20 8 3,710 464 -3,550     23.20 30 75% 40
SFC 15 9,360 624 9 10,030 1,114 -670       1.79 4,710 59% 7,920
SFI 62 57,270 924 115 121,750 1,059 -64,480       1.15 18,950 40% 47,550
SFN 17 6,010 354 13 10,730 825 -4,720       2.33 1,150 44% 2,620
SGC 9 4,230 470 8 6,710 839 -2,480       1.79 30 4% 720
SGH 4 2,250 563 8 2,210 276 40       0.49 20 100% 20
SGT 63 97,700 1,551 98 74,640 762 23,060       0.49 19,150 37% 51,260
SHC 21 13,840 659 17 5,280 311 8,560       0.47 3,270 62% 5,280
SJ1 10 6,130 613 11 6,360 578 -230       0.94 3,730 88% 4,230
SJD 35 19,260 550 28 21,010 750 -1,750       1.36 3,210 32% 10,120
SJS 125 161,190 1,290 197 383,580 1,947 -222,390       1.51 60,040 59% 101,420
SMC 56 56,040 1,001 58 88,220 1,521 -32,180       1.52 42,740 81% 52,840
SSC 11 7,110 646 23 107,610 4,679 -100,500       7.24 2,800 68% 4,120
SSI 1,245 2,740,840 2,201 712 2,166,080 3,042 574,760       1.38 1,539,390 75% 2,051,270
ST8 10 7,350 735 19 12,080 636 -4,730       0.87 0 0% 2,310
STB 1,840 5,795,490 3,150 1,156 3,756,600 3,250 2,038,890       1.03 2,820,170 79% 3,558,270
SZL 18 15,180 843 14 6,060 433 9,120       0.51 2,240 60% 3,760
TAC 176 418,560 2,378 16 10,090 631 408,470       0.27 6,190 61% 10,090
TCM 240 628,690 2,620 182 565,760 3,109 62,930       1.19 236,450 76% 309,420
TCR 33 37,020 1,122 22 30,330 1,379 6,690       1.23 7,610 34% 22,490
TCT 33 22,170 672 41 16,790 410 5,380       0.61 6,590 47% 13,910
TDH 104 129,910 1,249 145 370,280 2,554 -240,370       2.04 58,960 72% 82,160
TMC 6 7,200 1,200 10 11,560 1,156 -4,360       0.96 2,700 52% 5,200
TMS 17 5,640 332 30 11,450 382 -5,810       1.15 2,750 50% 5,550
TNA 16 16,910 1,057 16 9,100 569 7,810       0.54 3,000 44% 6,810
TNC 36 19,450 540 31 32,950 1,063 -13,500       1.97 6,630 49% 13,560
TPC 48 193,730 4,036 17 51,400 3,024 142,330       0.75 48,240 94% 51,400
TRA 13 24,150 1,858 21 14,780 704 9,370       0.38 5,430 77% 7,050
TRC 63 73,900 1,173 45 95,910 2,131 -22,010       1.82 4,480 14% 32,560
TRI 54 218,390 4,044 16 24,160 1,510 194,230       0.37 4,820 20% 24,160
TS4 56 124,990 2,232 28 73,370 2,620 51,620       1.17 45,260 62% 73,370
TSC 92 262,790 2,856 9 5,570 619 257,220       0.22 1,260 23% 5,570
TTC 56 70,500 1,259 56 108,870 1,944 -38,370       1.54 51,060 84% 60,860
TTF 54 78,300 1,450 44 110,890 2,520 -32,590       1.74 47,480 76% 62,650
TTP 121 304,990 2,521 172 390,100 2,268 -85,110       0.90 183,780 73% 250,860
TYA 62 71,230 1,149 23 31,600 1,374 39,630       1.20 9,530 30% 31,600
UIC 27 42,620 1,579 18 22,290 1,238 20,330       0.78 11,990 74% 16,260
UNI 10 16,700 1,670 25 10,080 403 6,620       0.24 6,050 60% 10,080
VFC 88 208,340 2,368 64 133,290 2,083 75,050       0.88 102,060 77% 131,770
VFMVF1 158 590,640 3,738 161 685,050 4,255 -94,410       1.14 226,080 63% 356,780
VFMVF4 88 388,600 4,416 101 317,810 3,147 70,790       0.71 53,050 37% 144,770
VGP 6 5,070 845 13 9,500 731 -4,430       0.87 3,000 74% 4,070
VHC 3 1,020 340 5 3,150 630 -2,130       1.85 830 97% 860
VHG 146 813,320 5,571 14 32,610 2,329 780,710       0.42 27,010 83% 32,610
VIC 297 165,170 556 150 196,190 1,308 -31,020       2.35 78,080 55% 142,160
VID 48 71,330 1,486 65 76,340 1,174 -5,010       0.79 23,750 48% 49,960
VIP 318 779,700 2,452 188 923,820 4,914 -144,120       2.00 332,970 61% 542,950
VIS 39 34,490 884 47 54,840 1,167 -20,350       1.32 3,950 32% 12,270
VKP 33 44,000 1,333 16 33,810 2,113 10,190       1.59 14,980 55% 27,190
VNA 72 115,360 1,602 60 91,460 1,524 23,900       0.95 47,010 79% 59,650
VNE 143 259,070 1,812 120 266,920 2,224 -7,850       1.23 97,670 59% 165,500
VNM 128 78,880 616 111 125,830 1,134 -46,950       1.84 26,170 62% 42,280
VNS 65 98,200 1,511 71 182,890 2,576 -84,690       1.70 66,140 91% 72,830
VPK 22 66,040 3,002 8 7,730 966 58,310       0.32 4,500 58% 7,730
VPL 54 18,160 336 83 46,440 560 -28,280       1.67 4,070 27% 14,970
VSC 20 7,840 392 46 43,570 947 -35,730       2.42 1,620 71% 2,280
VSG 5 8,120 1,624 8 5,040 630 3,080       0.39 2,600 83% 3,120
VSH 62 59,680 963 164 188,530 1,150 -128,850       1.19 6,330 20% 31,610
VST 74 177,710 2,401 58 145,460 2,508 32,250       1.04 37,900 58% 65,250
VTA 23 9,750 424 11 5,430 494 4,320       1.17 1,950 38% 5,090
VTB 18 8,340 463 12 29,070 2,423 -20,730       5.23 1,890 39% 4,900
VTC 14 7,700 550 12 4,900 408 2,800       0.74 1,750 54% 3,260
VTO 213 396,170 1,860 173 466,970 2,699 -70,800       1.45 176,920 65% 274,080


Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.