Thứ tư - 20.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 10/03/2009 (Analysis the transaction 10 Mar 2009 HOSE market)
[10/03/2009 17:24:14]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 13.741 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 27.407.430 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 39,59%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 9.022 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 17.165.640 đơn vị, so với phiên trước tăng 22,14%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 10.241.790 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 5.580.340 chứng khoán.Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 44,484 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,896 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 773,725 tỷ đồng, bình quân 154,745 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:
 

Mã CK
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
7,056,760
1,411,352
103,379
SSI
5
2,411,230
482,246
50,803
PVT
5
2,266,900
453,380
29,950
VIP
5
1,675,390
335,078
14,477
FPT
5
1,575,370
315,074
68,434

Giao dịch của nhà đầu tư NN:
 
 
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
463.580
3,83%
10.726.907.00
5,08%
Bán:
2.329.480
19,27%
54.398.203.00
25,76%
Chênh lệch:
-1.865.900
 
-43.671.296.00
 
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
350.000
50,36%
5.310.000.00
63,51%
Bán:
674.000
96,98%
7.999.200.00
95,68%
Chênh lệch:
-324.000
 
-2.689.200.00
 
Tổng cộng:
Mua:
813.580
6,36%
16.036.907.00
7,30%
Bán:
3.003.480
23,49%
62.397.403.00
28,42%
Chênh lệch:
-2.189.900
 
-46.360.496.00
 
 
Chi tiết giao dịch:

Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 26 3,250 125 19 8,340 439 -5,090       3.51 690 37% 1,860
ACL 48 90,480 1,885 25 38,580 1,543 51,900       0.82 7,150 19% 38,580
AGF 28 22,140 791 27 34,850 1,291 -12,710       1.63 7,750 75% 10,400
ALP 20 32,560 1,628 13 24,250 1,865 8,310       1.15 15,100 92% 16,400
ALT 17 20,870 1,228 8 16,640 2,080 4,230       1.69 14,040 98% 14,270
ANV 135 398,060 2,949 36 54,020 1,501 344,040       0.51 29,710 55% 54,020
ASP 35 38,480 1,099 28 27,100 968 11,380       0.88 21,770 90% 24,250
BAS 10 4,030 403 5 1,330 266 2,700       0.66 720 54% 1,330
BBC 77 130,790 1,699 46 55,350 1,203 75,440       0.71 34,270 62% 55,150
BBT 31 73,630 2,375 13 57,310 4,408 16,320       1.86 0 0% 28,530
BHS 8 11,610 1,451 18 14,610 812 -3,000       0.56 2,400 68% 3,540
BMC 111 52,780 475 106 55,820 527 -3,040       1.11 26,760 83% 32,090
BMI 27 35,710 1,323 30 30,680 1,023 5,030       0.77 17,300 83% 20,940
BMP 26 27,610 1,062 22 19,800 900 7,810       0.85 9,900 82% 12,010
BPC 8 11,060 1,383 9 9,000 1,000 2,060       0.72 5,400 98% 5,500
BT6 47 20,890 444 10 1,470 147 19,420       0.33 580 39% 1,470
BTC 7 2,550 364 4 2,200 550 350       1.51 0 0% 800
CAD 18 14,870 826 13 22,160 1,705 -7,290       2.06 2,810 77% 3,650
CAN 12 20,840 1,737 13 9,640 742 11,200       0.43 310 100% 310
CII 39 33,140 850 44 36,270 824 -3,130       0.97 11,830 78% 15,130
CLC 16 15,990 999 13 8,720 671 7,270       0.67 5,230 100% 5,250
CNT 31 31,130 1,004 22 31,650 1,439 -520       1.43 6,600 52% 12,730
COM 3 500 167 9 8,040 893 -7,540       5.35 400 100% 400
CYC 38 45,520 1,198 16 16,190 1,012 29,330       0.84 16,090 99% 16,190
DCC 22 15,320 696 18 12,980 721 2,340       1.04 3,000 48% 6,210
DCL 20 30,530 1,527 28 18,290 653 12,240       0.43 2,800 32% 8,810
DCT 93 159,420 1,714 55 147,020 2,673 12,400       1.56 87,610 69% 126,830
DDM 45 102,360 2,275 27 24,540 909 77,820       0.40 18,530 79% 23,540
DHA 15 21,160 1,411 16 8,930 558 12,230       0.40 4,250 93% 4,550
DHG 27 5,870 217 22 22,830 1,038 -16,960       4.78 1,570 80% 1,960
DIC 63 109,910 1,745 21 26,090 1,242 83,820       0.71 18,760 72% 26,090
DMC 43 52,750 1,227 22 15,890 722 36,860       0.59 1,260 14% 9,270
DNP 21 29,260 1,393 17 18,390 1,082 10,870       0.78 16,710 94% 17,810
DPC 19 8,810 464 10 3,940 394 4,870       0.85 1,170 36% 3,270
DPM 376 747,250 1,987 221 597,380 2,703 149,870       1.36 326,000 75% 437,450
DPR 32 41,370 1,293 17 36,510 2,148 4,860       1.66 6,830 82% 8,330
DQC 170 449,790 2,646 70 80,480 1,150 369,310       0.43 56,730 70% 80,480
DRC 52 33,390 642 29 30,900 1,066 2,490       1.66 10,570 58% 18,160
DTT 3 6,200 2,067 4 2,130 533 4,070       0.26 0 0% 10
DXP 27 46,940 1,739 45 28,350 630 18,590       0.36 9,410 55% 17,090
DXV 33 107,100 3,245 25 35,470 1,419 71,630       0.44 32,460 100% 32,470
FBT 12 3,350 279 9 640 71 2,710       0.25 10 5% 190
FMC 39 81,530 2,091 16 55,550 3,472 25,980       1.66 27,880 78% 35,830
FPC 4 40 10 6 6,220 1,037 -6,180   103.70 30 75% 40
FPT 368 746,690 2,029 470 961,120 2,045 -214,430       1.01 394,300 79% 498,320
GIL 29 58,890 2,031 38 42,630 1,122 16,260       0.55 21,020 67% 31,420
GMC 12 920 77 9 5,760 640 -4,840       8.31 40 7% 540
GMD 191 246,480 1,290 78 278,750 3,574 -32,270       2.77 86,980 57% 152,590
GTA 12 5,920 493 14 9,870 705 -3,950       1.43 220 6% 3,750
HAG 156 83,810 537 78 192,970 2,474 -109,160       4.61 35,810 54% 65,870
HAP 121 242,180 2,001 116 231,140 1,993 11,040       1.00 115,100 77% 149,570
HAS 39 48,110 1,234 45 42,650 948 5,460       0.77 16,730 81% 20,730
HAX 12 20,350 1,696 23 5,290 230 15,060       0.14 4,260 81% 5,290
HBC 52 49,990 961 40 31,300 783 18,690       0.81 17,250 73% 23,640
HBD 5 10,120 2,024 4 8,140 2,035 1,980       1.01 800 98% 820
HDC 24 18,980 791 21 26,270 1,251 -7,290       1.58 5,110 40% 12,770
HLA 23 34,770 1,512 16 28,490 1,781 6,280       1.18 7,100 69% 10,270
HMC 35 20,250 579 23 27,150 1,180 -6,900       2.04 8,890 83% 10,700
HPG 390 775,620 1,989 364 767,030 2,107 8,590       1.06 328,250 65% 504,350
HRC 25 16,330 653 24 19,490 812 -3,160       1.24 2,400 77% 3,110
HSG 335 1,291,980 3,857 39 219,280 5,623 1,072,700       1.46 147,190 67% 219,280
HSI 19 11,940 628 15 12,980 865 -1,040       1.38 6,800 91% 7,450
HT1 40 75,460 1,887 33 45,170 1,369 30,290       0.73 4,960 52% 9,610
HTV 35 61,570 1,759 30 43,040 1,435 18,530       0.82 19,580 56% 35,010
ICF 103 125,230 1,216 54 62,260 1,153 62,970       0.95 51,030 82% 62,260
IFS 18 8,590 477 16 9,130 571 -540       1.20 2,530 66% 3,860
IMP 38 18,900 497 17 17,250 1,015 1,650       2.04 6,260 71% 8,770
ITA 411 1,004,760 2,445 175 295,230 1,687 709,530       0.69 128,060 44% 289,700
KDC 162 325,510 2,009 74 131,490 1,777 194,020       0.88 127,330 97% 131,290
KHA 63 71,290 1,132 41 65,680 1,602 5,610       1.42 28,060 72% 39,180
KHP 37 73,350 1,982 46 56,040 1,218 17,310       0.61 27,590 79% 34,990
KMR 81 181,890 2,246 88 161,160 1,831 20,730       0.82 70,310 69% 102,530
KSH 33 70,680 2,142 6 4,420 737 66,260       0.34 0 0% 4,420
L10 22 22,170 1,008 6 5,750 958 16,420       0.95 3,030 97% 3,130
LAF 47 69,240 1,473 38 50,520 1,329 18,720       0.90 37,260 81% 46,150
LBM 81 136,080 1,680 41 39,250 957 96,830       0.57 30,980 97% 32,100
LCG 170 310,050 1,824 57 274,550 4,817 35,500       2.64 90,290 43% 211,070
LGC 12 20,920 1,743 22 43,000 1,955 -22,080       1.12 9,580 100% 9,590
LSS 38 31,170 820 25 24,680 987 6,490       1.20 10,390 70% 14,750
MAFPF1 44 120,330 2,735 46 122,380 2,660 -2,050       0.97 46,400 68% 68,620
MCP 27 27,660 1,024 21 31,810 1,515 -4,150       1.48 16,290 80% 20,390
MCV 87 243,740 2,802 34 71,010 2,089 172,730       0.75 62,010 87% 71,010
MHC 35 44,050 1,259 14 21,380 1,527 22,670       1.21 8,280 57% 14,600
MPC 35 99,890 2,854 37 101,080 2,732 -1,190       0.96 48,220 91% 52,920
MTG 12 4,820 402 6 6,510 1,085 -1,690       2.70 1,500 60% 2,490
NAV 30 27,730 924 28 16,480 589 11,250       0.64 8,970 63% 14,280
NBB 40 212,700 5,318 34 75,270 2,214 137,430       0.42 24,100 61% 39,700
NHC 35 17,780 508 24 11,870 495 5,910       0.97 4,730 58% 8,110
NKD 107 181,430 1,696 32 23,800 744 157,630       0.44 17,710 78% 22,600
NSC 14 19,990 1,428 14 8,940 639 11,050       0.45 4,510 79% 5,680
NTL 60 53,040 884 53 49,660 937 3,380       1.06 17,340 68% 25,540
OPC 15 10,850 723 29 39,690 1,369 -28,840       1.89 6,740 100% 6,750
PAC 13 55,800 4,292 15 44,320 2,955 11,480       0.69 23,000 70% 33,010
PET 153 267,930 1,751 119 145,840 1,226 122,090       0.70 113,400 81% 140,790
PGC 54 116,330 2,154 48 55,740 1,161 60,590       0.54 38,230 76% 50,130
PIT 28 53,310 1,904 17 47,680 2,805 5,630       1.47 26,340 89% 29,700
PJT 21 23,250 1,107 22 14,310 650 8,940       0.59 11,810 91% 12,910
PMS 5 7,480 1,496 4 390 98 7,090       0.07 300 100% 300
PNC 14 13,010 929 7 13,600 1,943 -590       2.09 5,400 78% 6,900
PPC 285 557,680 1,957 94 458,650 4,879 99,030       2.49 273,700 91% 302,300
PRUBF1 64 113,300 1,770 64 169,740 2,652 -56,440       1.50 1,800 8% 21,660
PTC 7 4,400 629 11 5,840 531 -1,440       0.84 2,200 65% 3,400
PVD 156 162,760 1,043 86 106,040 1,233 56,720       1.18 44,510 80% 55,430
PVF 107 179,030 1,673 105 142,770 1,360 36,260       0.81 59,280 81% 73,480
PVT 515 1,346,370 2,614 243 644,940 2,654 701,430       1.02 355,260 56% 636,440
RAL 27 19,000 704 20 18,250 913 750       1.30 9,300 88% 10,600
REE 298 466,110 1,564 216 362,440 1,678 103,670       1.07 161,040 68% 236,600
RHC 8 8,260 1,033 8 8,180 1,023 80       0.99 0 0% 900
RIC 24 14,510 605 21 17,580 837 -3,070       1.38 5,170 68% 7,580
SAF 5 1,130 226 2 2,930 1,465 -1,800       6.48 0 0% 10
SAM 283 824,580 2,914 361 713,170 1,976 111,410       0.68 347,620 80% 436,340
SAV 4 3,280 820 14 27,460 1,961 -24,180       2.39 100 100% 100
SBT 95 298,850 3,146 42 87,240 2,077 211,610       0.66 8,990 10% 87,240
SC5 43 73,130 1,701 48 46,160 962 26,970       0.57 19,150 85% 22,590
SCD 7 4,460 637 10 2,390 239 2,070       0.38 100 33% 300
SDN 9 3,480 387 7 6,660 951 -3,180       2.46 0 0% 3,240
SFC 4 3,810 953 8 1,240 155 2,570       0.16 0 0% 590
SFI 162 90,160 557 76 57,880 762 32,280       1.37 30,090 68% 44,490
SFN 12 3,840 320 6 4,920 820 -1,080       2.56 1,020 100% 1,020
SGC 6 9,010 1,502 3 2,430 810 6,580       0.54 0 0% 10
SGH 9 3,290 366 11 3,230 294 60       0.80 1,010 98% 1,030
SGT 84 82,350 980 79 76,270 965 6,080       0.98 38,030 77% 49,330
SHC 16 7,850 491 15 3,880 259 3,970       0.53 2,380 62% 3,840
SJ1 5 3,660 732 6 2,870 478 790       0.65 0 0% 200
SJD 11 12,800 1,164 18 19,050 1,058 -6,250       0.91 9,110 100% 9,110
SJS 112 114,880 1,026 122 109,210 895 5,670       0.87 32,570 70% 46,820
SMC 25 20,210 808 30 21,660 722 -1,450       0.89 10,610 93% 11,410
SSC 14 15,760 1,126 15 16,330 1,089 -570       0.97 4,300 57% 7,500
SSI 998 1,475,830 1,479 408 1,161,500 2,847 314,330       1.92 707,610 76% 934,380
ST8 16 12,600 788 11 7,340 667 5,260       0.85 4,230 70% 6,080
STB 1,163 3,425,970 2,946 967 2,424,230 2,507 1,001,740       0.85 1,183,450 67% 1,770,500
SZL 8 810 101 7 2,720 389 -1,910       3.85 150 68% 220
TAC 177 366,860 2,073 41 50,460 1,231 316,400       0.59 6,430 13% 50,460
TCM 100 384,170 3,842 23 26,210 1,140 357,960       0.30 3,100 12% 26,210
TCR 44 74,970 1,704 20 28,610 1,431 46,360       0.84 7,530 26% 28,610
TCT 41 26,140 638 48 22,240 463 3,900       0.73 11,970 64% 18,590
TDH 78 81,340 1,043 94 72,100 767 9,240       0.74 25,080 60% 41,580
TMC 6 5,710 952 9 5,920 658 -210       0.69 1,220 45% 2,720
TMS 15 5,750 383 26 12,710 489 -6,960       1.28 2,680 50% 5,400
TNA 11 6,910 628 6 2,810 468 4,100       0.75 1,800 64% 2,810
TNC 27 37,260 1,380 27 37,580 1,392 -320       1.01 22,470 86% 26,210
TPC 47 153,900 3,274 16 19,350 1,209 134,550       0.37 9,450 49% 19,350
TRA 20 38,050 1,903 12 8,790 733 29,260       0.39 6,600 85% 7,790
TRC 71 96,060 1,353 27 77,920 2,886 18,140       2.13 9,200 37% 24,700
TRI 88 128,390 1,459 18 44,870 2,493 83,520       1.71 44,120 98% 44,870
TS4 66 165,030 2,500 18 42,180 2,343 122,850       0.94 27,640 66% 42,180
TSC 80 229,610 2,870 16 13,980 874 215,630       0.30 2,750 20% 13,980
TTC 59 68,610 1,163 36 43,310 1,203 25,300       1.03 27,180 82% 33,130
TTF 53 70,640 1,333 32 51,790 1,618 18,850       1.21 30,290 74% 40,720
TTP 84 185,580 2,209 121 224,010 1,851 -38,430       0.84 112,340 84% 134,400
TYA 60 111,760 1,863 24 43,590 1,816 68,170       0.97 24,290 56% 43,590
UIC 35 53,750 1,536 19 40,370 2,125 13,380       1.38 31,100 84% 37,150
UNI 42 89,770 2,137 17 19,530 1,149 70,240       0.54 6,490 41% 15,700
VFC 65 126,610 1,948 39 34,440 883 92,170       0.45 32,620 98% 33,440
VFMVF1 99 372,620 3,764 74 179,310 2,423 193,310       0.64 45,310 45% 100,590
VFMVF4 98 518,830 5,294 75 370,880 4,945 147,950       0.93 139,190 67% 208,550
VGP 9 7,020 780 12 6,660 555 360       0.71 1,720 60% 2,880
VHC 5 12,100 2,420 9 18,770 2,086 -6,670       0.86 10,000 90% 11,100
VHG 132 595,620 4,512 47 138,940 2,956 456,680       0.66 35,330 25% 138,940
VIC 147 67,230 457 78 34,350 440 32,880       0.96 9,670 45% 21,540
VID 40 98,930 2,473 43 59,260 1,378 39,670       0.56 30,360 52% 58,200
VIP 332 697,640 2,101 131 557,420 4,255 140,220       2.03 286,700 67% 430,970
VIS 22 19,970 908 29 16,860 581 3,110       0.64 4,790 100% 4,790
VKP 28 40,760 1,456 13 19,070 1,467 21,690       1.01 15,030 81% 18,570
VNA 47 46,270 984 33 45,100 1,367 1,170       1.39 11,150 60% 18,640
VNE 169 550,150 3,255 109 246,500 2,261 303,650       0.69 184,470 79% 233,680
VNM 148 149,100 1,007 67 68,570 1,023 80,530       1.02 40,260 84% 47,670
VNS 58 59,270 1,022 23 32,270 1,403 27,000       1.37 18,200 91% 19,970
VPK 28 96,410 3,443 7 1,430 204 94,980       0.06 1,210 85% 1,430
VPL 43 17,190 400 63 19,810 314 -2,620       0.79 4,680 80% 5,820
VSC 67 80,260 1,198 29 57,240 1,974 23,020       1.65 49,750 98% 51,020
VSG 4 7,190 1,798 6 810 135 6,380       0.08 180 95% 190
VSH 62 119,860 1,933 110 102,280 930 17,580       0.48 43,260 61% 70,640
VST 66 102,500 1,553 44 101,400 2,305 1,100       1.48 25,240 63% 40,190
VTA 14 4,910 351 9 5,650 628 -740       1.79 900 55% 1,640
VTB 14 12,660 904 7 11,710 1,673 950       1.85 8,500 100% 8,510
VTC 15 6,260 417 11 5,870 534 390       1.28 2,060 45% 4,530
VTO 241 772,500 3,205 153 510,270 3,335 262,230       1.04 344,150 70% 494,770

Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.