Chủ nhật - 24.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 27/02/2009 (Analysis the transaction 27 Feb 2009 HOSE market)
[27/02/2009 19:27:29]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.383 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 18.580.580 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -7,98%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 8.248 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 15.445.440 đơn vị, so với phiên trước giảm -34,39%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 3.135.140 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -3.350.170 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 50,820 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 10,164 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 865,469 tỷ đồng, bình quân 173,094 tỷ đồng/phiên.


5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

 

Mã CK

Số phiên giao dịch

KLGD

Bình quân

GTGD (tr.đ)

STB

5

10,006,880

2,001,376

138,890

SSI

5

2,871,100

574,220

62,321

VFMVF1

5

2,611,140

522,228

18,055

SAM

5

1,992,660

398,532

24,319

DPM

5

1,692,640

338,528

46,958


Nhà đầu tư NN:

 

 

Khối lượng giao dịch
(ck)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giá trị giao dịch (1.000đ)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giao dịch khớp lệnh: 

Mua:

850.080

10,18%

22.787.588.00

15,44%

Bán:

1.641.950

19,66%

30.387.905.00

20,58%

Chênh lệch:

-791.870

 

-7.600.317.00

 

Giao dịch thỏa thuận:

Mua:

171.000

5,74%

3.095.100.00

3,18%

Bán:

1.971.000

66,14%

21.815.100.00

22,44%

Chênh lệch:

-1.800.000

 

-18.720.000.00

 

Tổng cộng:

Mua:

1.021.080

9,01%

25.882.688.00

10,57%

Bán:

3.612.950

31,88%

52.203.005.00

21,32%

Chênh lệch:

-2.591.870

 

-26.320.317.00

 

             

 Chi tiết giao dịch:

Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 15 29,280 1,952 20 15,860 793 13,420       0.41 7,150 76% 9,470
ACL 48 21,910 456 11 14,920 1,356 6,990       2.97 5,210 52% 10,000
AGF 25 32,980 1,319 22 11,000 500 21,980       0.38 5,110 48% 10,660
ALP 22 36,230 1,647 19 18,270 962 17,960       0.58 3,700 62% 5,960
ALT 4 550 138 6 1,020 170 -470       1.23 50 31% 160
ANV 143 222,560 1,556 85 185,670 2,184 36,890       1.40 75,500 71% 106,640
ASP 20 8,050 403 28 20,450 730 -12,400       1.81 1,750 63% 2,790
BAS 3 1,040 347 6 690 115 350       0.33 410 95% 430
BBC 54 74,690 1,383 46 49,650 1,079 25,040       0.78 20,790 59% 35,440
BBT 12 24,190 2,016 23 58,890 2,560 -34,700       1.27 0 0% 11,740
BHS 13 21,650 1,665 16 14,530 908 7,120       0.55 5,270 40% 13,150
BMC 134 111,690 834 112 35,400 316 76,290       0.38 16,920 64% 26,380
BMI 38 49,450 1,301 14 22,120 1,580 27,330       1.21 17,870 96% 18,640
BMP 35 27,650 790 17 18,750 1,103 8,900       1.40 11,400 92% 12,380
BPC 10 14,620 1,462 11 8,810 801 5,810       0.55 1,500 93% 1,620
BT6 32 5,720 179 6 2,720 453 3,000       2.53 760 34% 2,260
BTC 14 6,590 471 5 540 108 6,050       0.23 330 61% 540
CAD 15 19,600 1,307 18 23,970 1,332 -4,370       1.02 1,000 11% 9,300
CAN 20 16,270 814 13 2,970 228 13,300       0.28 440 94% 470
CII 56 148,920 2,659 42 26,950 642 121,970       0.24 18,040 68% 26,680
CLC 11 9,810 892 10 8,470 847 1,340       0.95 1,690 46% 3,690
CNT 17 7,840 461 15 6,060 404 1,780       0.88 1,060 91% 1,160
COM 3 1,480 493 12 7,480 623 -6,000       1.26 760 51% 1,480
CYC 20 8,570 429 11 5,800 527 2,770       1.23 1,610 45% 3,600
DCC 7 2,720 389 14 9,560 683 -6,840       1.76 400 20% 1,980
DCL 17 27,270 1,604 16 12,800 800 14,470       0.50 1,000 28% 3,600
DCT 15 58,230 3,882 17 23,720 1,395 34,510       0.36 30 1% 2,730
DDM 38 33,320 877 28 25,990 928 7,330       1.06 12,560 71% 17,780
DHA 32 36,700 1,147 41 28,540 696 8,160       0.61 21,200 90% 23,550
DHG 37 13,960 377 33 7,060 214 6,900       0.57 2,700 60% 4,510
DIC 16 16,920 1,058 21 19,830 944 -2,910       0.89 5,240 99% 5,310
DMC 23 36,080 1,569 12 3,760 313 32,320       0.20 1,810 74% 2,450
DNP 33 16,900 512 7 9,370 1,339 7,530       2.62 3,340 74% 4,490
DPC 3 3,700 1,233 8 6,700 838 -3,000       0.68 0 0% 850
DPM 250 519,890 2,080 258 530,800 2,057 -10,910       0.99 183,610 64% 286,260
DPR 12 9,080 757 19 10,280 541 -1,200       0.71 3,560 82% 4,360
DQC 80 54,280 679 41 38,370 936 15,910       1.38 6,770 44% 15,510
DRC 35 25,570 731 29 16,780 579 8,790       0.79 7,680 71% 10,810
DTT 5 780 156 5 4,310 862 -3,530       5.53 500 98% 510
DXP 31 19,670 635 25 13,220 529 6,450       0.83 2,930 49% 5,940
DXV 47 87,020 1,851 16 19,800 1,238 67,220       0.67 9,450 93% 10,180
FBT 4 5,160 1,290 1 100 100 5,060       0.08 0 0% 10
FMC 16 19,770 1,236 5 2,270 454 17,500       0.37 0 0% 1,110
FPC 1 10 10 9 22,880 2,542 -22,870   254.20 10 100% 10
FPT 322 682,460 2,119 449 452,780 1,008 229,680       0.48 261,740 78% 337,150
GIL 20 18,540 927 19 17,190 905 1,350       0.98 5,700 77% 7,400
GMC 2 10,020 5,010 2 600 300 9,420       0.06 20 100% 20
GMD 46 148,620 3,231 30 32,630 1,088 115,990       0.34 13,540 46% 29,230
GTA 13 10,610 816 16 14,070 879 -3,460       1.08 2,500 31% 8,010
HAG 43 40,450 941 36 20,990 583 19,460       0.62 3,720 55% 6,810
HAP 109 344,590 3,161 82 159,560 1,946 185,030       0.62 82,910 58% 143,570
HAS 22 32,200 1,464 22 24,070 1,094 8,130       0.75 15,030 91% 16,530
HAX 8 720 90 8 3,370 421 -2,650       4.68 10 2% 420
HBC 22 20,170 917 21 13,150 626 7,020       0.68 3,690 48% 7,690
HBD 2 3,000 1,500 5 3,060 612 -60       0.41 440 100% 440
HDC 8 6,370 796 24 14,170 590 -7,800       0.74 1,010 20% 4,950
HLA 22 55,740 2,534 21 30,200 1,438 25,540       0.57 8,550 93% 9,150
HMC 10 12,400 1,240 14 9,990 714 2,410       0.58 1,000 11% 9,300
HPG 231 313,470 1,357 168 271,270 1,615 42,200       1.19 93,700 66% 141,910
HRC 25 22,380 895 30 18,070 602 4,310       0.67 8,370 53% 15,880
HSG 172 363,510 2,113 73 259,920 3,561 103,590       1.69 57,160 53% 107,210
HSI 6 2,140 357 8 5,310 664 -3,170       1.86 100 9% 1,060
HT1 35 56,000 1,600 30 18,350 612 37,650       0.38 7,000 53% 13,120
HTV 15 30,350 2,023 18 19,060 1,059 11,290       0.52 2,900 44% 6,610
ICF 33 19,750 598 29 46,620 1,608 -26,870       2.69 8,380 68% 12,390
IFS 14 2,910 208 13 11,590 892 -8,680       4.29 2,020 88% 2,290
IMP 41 26,960 658 18 19,110 1,062 7,850       1.61 4,510 62% 7,320
ITA 556 624,890 1,124 94 544,300 5,790 80,590       5.15 378,510 78% 483,800
KDC 55 98,880 1,798 74 98,150 1,326 730       0.74 18,940 40% 46,780
KHA 37 38,520 1,041 18 24,500 1,361 14,020       1.31 4,200 72% 5,800
KHP 32 45,850 1,433 42 50,310 1,198 -4,460       0.84 6,400 44% 14,500
KMR 46 88,250 1,918 48 68,310 1,423 19,940       0.74 11,800 49% 23,990
KSH 4 12,200 3,050 3 410 137 11,790       0.04 200 100% 200
L10 14 8,900 636 17 15,730 925 -6,830       1.45 270 12% 2,270
LAF 38 53,700 1,413 23 26,440 1,150 27,260       0.81 9,340 37% 24,940
LBM 52 45,600 877 52 46,170 888 -570       1.01 16,780 56% 29,990
LCG 62 50,370 812 43 47,780 1,111 2,590       1.37 9,760 38% 25,980
LGC 15 35,060 2,337 27 35,080 1,299 -20       0.56 5,860 26% 22,660
LSS 29 12,540 432 14 9,460 676 3,080       1.56 2,060 37% 5,560
MAFPF1 49 60,390 1,232 30 51,850 1,728 8,540       1.40 19,170 86% 22,410
MCP 26 27,230 1,047 17 26,350 1,550 880       1.48 14,250 88% 16,250
MCV 35 36,620 1,046 43 44,780 1,041 -8,160       1.00 9,710 64% 15,110
MHC 21 22,120 1,053 17 23,180 1,364 -1,060       1.30 7,900 73% 10,760
MPC 36 92,260 2,563 54 148,640 2,753 -56,380       1.07 6,340 19% 33,040
MTG 7 150 21 6 8,370 1,395 -8,220     66.43 10 14% 70
NAV 9 18,790 2,088 6 7,330 1,222 11,460       0.59 1,300 52% 2,500
NBB 51 96,890 1,900 49 111,280 2,271 -14,390       1.20 46,000 67% 68,350
NHC 25 10,460 418 10 8,850 885 1,610       2.12 1,620 47% 3,420
NKD 100 165,260 1,653 51 111,160 2,180 54,100       1.32 47,440 51% 92,780
NSC 28 22,070 788 20 6,400 320 15,670       0.41 700 25% 2,840
NTL 39 49,920 1,280 68 54,220 797 -4,300       0.62 9,420 35% 26,720
OPC 26 40,090 1,542 20 32,650 1,633 7,440       1.06 11,590 54% 21,420
PAC 11 6,450 586 6 9,320 1,553 -2,870       2.65 800 18% 4,500
PET 93 123,700 1,330 104 119,940 1,153 3,760       0.87 40,480 78% 51,850
PGC 44 50,610 1,150 38 48,660 1,281 1,950       1.11 19,140 92% 20,900
PIT 10 6,380 638 13 8,130 625 -1,750       0.98 2,330 73% 3,180
PJT 18 9,190 511 11 10,740 976 -1,550       1.91 740 39% 1,890
PMS 3 2,500 833 3 40 13 2,460       0.02 0 0% 10
PNC 23 11,590 504 11 12,340 1,122 -750       2.23 7,360 78% 9,400
PPC 97 282,360 2,911 238 406,010 1,706 -123,650       0.59 70,680 40% 175,390
PRUBF1 63 167,890 2,665 71 264,730 3,729 -96,840       1.40 17,570 23% 75,380
PTC 4 860 215 7 1,780 254 -920       1.18 0 0% 110
PVD 93 115,260 1,239 81 170,400 2,104 -55,140       1.70 33,590 44% 76,670
PVF 205 679,110 3,313 136 274,390 2,018 404,720       0.61 225,290 84% 268,210
PVT 151 216,000 1,430 119 146,900 1,234 69,100       0.86 54,040 76% 71,440
RAL 38 50,570 1,331 30 12,650 422 37,920       0.32 11,190 94% 11,950
REE 222 276,580 1,246 158 315,490 1,997 -38,910       1.60 107,140 77% 139,920
RHC 6 15,660 2,610 4 6,090 1,523 9,570       0.58 0 #DIV/0! 0
RIC 18 14,480 804 20 13,280 664 1,200       0.83 3,330 43% 7,730
SAF 8 2,210 276 10 2,410 241 -200       0.87 360 95% 380
SAM 229 355,200 1,551 219 482,440 2,203 -127,240       1.42 138,190 64% 216,030
SAV 5 9,210 1,842 6 4,870 812 4,340       0.44 710 21% 3,310
SBT 80 119,180 1,490 28 72,960 2,606 46,220       1.75 33,010 84% 39,310
SC5 40 64,230 1,606 47 77,360 1,646 -13,130       1.02 20,570 72% 28,420
SCD 5 1,730 346 4 5,950 1,488 -4,220       4.30 110 85% 130
SDN 8 6,550 819 10 8,270 827 -1,720       1.01 5,200 94% 5,560
SFC 0 0 #DIV/0! 2 3,720 1,860 -3,720 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
SFI 88 132,800 1,509 69 59,210 858 73,590       0.57 48,440 95% 51,010
SFN 3 5,800 1,933 15 11,620 775 -5,820       0.40 2,010 38% 5,300
SGC 7 9,120 1,303 16 17,080 1,068 -7,960       0.82 910 99% 920
SGH 5 820 164 2 3,000 1,500 -2,180       9.15 40 100% 40
SGT 57 43,530 764 46 147,100 3,198 -103,570       4.19 26,230 63% 41,590
SHC 17 26,950 1,585 13 5,710 439 21,240       0.28 380 26% 1,450
SJ1 7 4,980 711 5 2,950 590 2,030       0.83 0 0% 750
SJD 11 10,100 918 12 7,940 662 2,160       0.72 280 12% 2,340
SJS 130 161,360 1,241 173 157,920 913 3,440       0.74 34,560 62% 55,850
SMC 47 62,340 1,326 30 16,700 557 45,640       0.42 6,040 53% 11,460
SSC 8 7,900 988 27 17,540 650 -9,640       0.66 0 0% 4,860
SSI 753 1,033,930 1,373 365 755,300 2,069 278,630       1.51 328,400 61% 539,460
ST8 14 6,870 491 5 3,270 654 3,600       1.33 1,000 56% 1,800
STB 1,418 4,705,500 3,318 1,256 3,323,830 2,646 1,381,670       0.80 1,494,340 73% 2,043,090
SZL 3 110 37 7 2,000 286 -1,890       7.73 0 0% 10
TAC 119 182,490 1,534 133 139,870 1,052 42,620       0.69 37,640 69% 54,580
TCM 103 188,190 1,827 41 152,820 3,727 35,370       2.04 74,790 85% 87,700
TCR 27 28,720 1,064 14 50,130 3,581 -21,410       3.37 20,870 74% 28,220
TCT 37 10,850 293 29 12,510 431 -1,660       1.47 2,760 64% 4,290
TDH 105 86,360 822 72 49,600 689 36,760       0.84 12,630 57% 22,150
TMC 6 2,680 447 4 2,230 558 450       1.25 710 60% 1,180
TMS 7 390 56 15 2,890 193 -2,500       3.45 20 13% 150
TNA 4 15,100 3,775 7 7,250 1,036 7,850       0.27 1,000 17% 6,000
TNC 31 55,670 1,796 38 25,130 661 30,540       0.37 13,690 58% 23,700
TPC 37 164,150 4,436 41 121,820 2,971 42,330       0.67 48,000 66% 72,900
TRA 16 34,940 2,184 3 1,210 403 33,730       0.18 0 0% 500
TRC 58 82,680 1,426 19 52,020 2,738 30,660       1.92 32,630 75% 43,580
TRI 41 89,550 2,184 44 48,150 1,094 41,400       0.50 16,420 67% 24,400
TS4 20 40,310 2,016 23 29,590 1,287 10,720       0.64 11,480 90% 12,760
TSC 58 54,710 943 36 35,290 980 19,420       1.04 10,550 57% 18,470
TTC 5 8,650 1,730 52 54,010 1,039 -45,360       0.60 8,550 99% 8,650
TTF 18 11,430 635 25 20,800 832 -9,370       1.31 3,180 61% 5,190
TTP 34 57,270 1,684 35 28,130 804 29,140       0.48 7,350 56% 13,150
TYA 87 170,980 1,965 53 84,470 1,594 86,510       0.81 51,700 82% 62,750
UIC 16 17,860 1,116 12 7,010 584 10,850       0.52 10 1% 1,100
UNI 19 30,000 1,579 24 14,180 591 15,820       0.37 4,500 43% 10,350
VFC 43 72,500 1,686 31 33,620 1,085 38,880       0.64 9,710 76% 12,720
VFMVF1 157 450,080 2,867 73 288,200 3,948 161,880       1.38 135,740 75% 181,200
VFMVF4 53 233,480 4,405 59 240,100 4,069 -6,620       0.92 55,300 92% 59,890
VGP 4 390 98 9 3,600 400 -3,210       4.08 280 100% 280
VHC 7 2,440 349 3 540 180 1,900       0.52 370 97% 380
VHG 91 194,520 2,138 32 174,530 5,454 19,990       2.55 67,320 54% 125,830
VIC 27 4,640 172 26 71,510 2,750 -66,870     15.99 3,270 70% 4,640
VID 32 64,130 2,004 31 92,050 2,969 -27,920       1.48 27,270 87% 31,370
VIP 130 237,110 1,824 97 301,460 3,108 -64,350       1.70 84,390 80% 105,740
VIS 25 9,510 380 19 5,430 286 4,080       0.75 1,580 94% 1,680
VKP 10 23,650 2,365 7 9,600 1,371 14,050       0.58 3,000 56% 5,350
VNA 55 63,190 1,149 22 24,950 1,134 38,240       0.99 10,230 57% 17,840
VNE 73 192,230 2,633 79 160,620 2,033 31,610       0.77 65,910 89% 74,330
VNM 174 272,470 1,566 76 117,510 1,546 154,960       0.99 33,120 47% 70,390
VNS 64 72,100 1,127 19 53,800 2,832 18,300       2.51 28,400 53% 53,800
VPK 7 18,620 2,660 5 6,770 1,354 11,850       0.51 20 1% 2,100
VPL 30 12,180 406 57 21,810 383 -9,630       0.94 4,790 54% 8,790
VSC 15 9,080 605 10 2,910 291 6,170       0.48 1,010 83% 1,210
VSG 6 16,600 2,767 10 23,710 2,371 -7,110       0.86 10,030 60% 16,600
VSH 311 500,400 1,609 78 491,900 6,306 8,500       3.92 363,410 80% 452,300
VST 3 2,020 673 75 789,980 10,533 -787,960     15.65 1,000 50% 2,020
VTA 11 5,700 518 22 9,320 424 -3,620       0.82 2,150 84% 2,570
VTB 7 1,910 273 15 27,800 1,853 -25,890       6.79 840 44% 1,910
VTC 9 10,330 1,148 7 2,960 423 7,370       0.37 160 62% 260
VTO 70 109,970 1,571 94 107,650 1,145 2,320       0.73 33,500 85% 39,510


Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.