Thứ tư - 20.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 24/02/2009 (Analysis the transaction 24 Feb 2009 HOSE market)
[24/02/2009 17:05:00]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 8.303 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 15.198.370 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 12,87%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.832 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 17.534.160 đơn vị, so với phiên trước tăng 2,61%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -2.335.790 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -3.623.220 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 48,346 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 9,669 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 855,534 tỷ đồng, bình quân 171,107 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

 

Mã CK

Số phiên giao dịch

KLGD

Bình quân

GTGD (tr.đ)

STB

5

6,064,690

1,212,938

84,107

VFMVF1

5

2,999,190

599,838

21,007

SAM

5

2,371,920

474,384

28,186

DPM

5

2,247,670

449,534

63,388

SSI

5

2,106,110

421,222

50,188

Nhà đầu tư NN:

 

 

Khối lượng giao dịch
(ck)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giá trị giao dịch (1.000đ)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giao dịch khớp lệnh: 

Mua:

602.190

5,78%

19.529.535.00

11,15%

Bán:

1.268.960

12,19%

26.961.115.00

15,40%

Chênh lệch:

-666.770

 

-7.431.580.00

 

Giao dịch thỏa thuận:

Mua:

0

0,00%

0.00

0,00%

Bán:

700.000

60,09%

67.547.200.00

65,67%

Chênh lệch:

-700.000

 

-67.547.200.00

 

Tổng cộng:

Mua:

602.190

5,20%

19.529.535.00

7,03%

Bán:

1.968.960

17,01%

94.508.315.00

34,00%

Chênh lệch:

-1.366.770

 

-74.978.780.00

 

             

 Chi tiết giao dịch:

Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 11 64,950 5,905 20 41,410 2,071 23,540       0.35 24,240 76% 31,820
ACL 22 12,360 562 18 91,110 5,062 -78,750       9.01 1,930 16% 12,360
AGF 28 57,360 2,049 21 57,670 2,746 -310       1.34 38,780 89% 43,640
ALP 16 36,670 2,292 16 36,350 2,272 320       0.99 13,250 58% 22,750
ALT 7 3,190 456 11 4,750 432 -1,560       0.95 1,010 33% 3,070
ANV 128 234,900 1,835 94 189,920 2,020 44,980       1.10 83,340 55% 151,000
ASP 19 12,020 633 29 29,980 1,034 -17,960       1.63 7,770 65% 12,020
BAS 0 0  -- 6 790 132 -790   --  0  -- 0
BBC 63 91,920 1,459 57 136,520 2,395 -44,600       1.64 64,160 79% 81,040
BBT 37 115,270 3,115 11 62,100 5,645 53,170       1.81 0 0% 62,100
BHS 7 19,600 2,800 22 15,760 716 3,840       0.26 3,000 21% 14,340
BMC 124 55,320 446 101 62,670 620 -7,350       1.39 26,890 54% 49,480
BMI 40 83,000 2,075 13 62,260 4,789 20,740       2.31 47,660 83% 57,660
BMP 25 24,230 969 18 22,390 1,244 1,840       1.28 9,400 55% 16,990
BPC 11 6,610 601 11 7,700 700 -1,090       1.16 1,710 37% 4,590
BT6 3 1,260 420 4 1,070 268 190       0.64 550 51% 1,070
BTC 4 170 43 13 7,830 602 -7,660     14.00 130 76% 170
CAD 22 28,190 1,281 21 46,480 2,213 -18,290       1.73 14,180 57% 24,720
CAN 27 43,000 1,593 24 33,990 1,416 9,010       0.89 9,940 55% 17,910
CII 91 273,290 3,003 68 244,580 3,597 28,710       1.20 165,410 76% 216,970
CLC 9 9,110 1,012 4 3,500 875 5,610       0.86 2,000 95% 2,110
CNT 27 11,370 421 11 12,840 1,167 -1,470       2.77 3,370 58% 5,840
COM 4 760 190 6 1,630 272 -870       1.43 630 91% 690
CYC 9 3,220 358 8 5,620 703 -2,400       1.96 1,310 59% 2,220
DCC 12 4,020 335 11 13,460 1,224 -9,440       3.65 1,400 45% 3,120
DCL 41 65,550 1,599 31 58,520 1,888 7,030       1.18 20,520 49% 41,750
DCT 15 40,220 2,681 24 31,080 1,295 9,140       0.48 7,550 62% 12,160
DDM 13 5,440 418 24 29,020 1,209 -23,580       2.89 5,330 98% 5,440
DHA 27 16,050 594 31 35,620 1,149 -19,570       1.93 15,550 97% 16,050
DHG 34 47,570 1,399 45 18,700 416 28,870       0.30 7,690 46% 16,720
DIC 10 22,970 2,297 17 32,650 1,921 -9,680       0.84 20,020 91% 22,100
DMC 19 38,780 2,041 22 58,290 2,650 -19,510       1.30 32,630 84% 38,780
DNP 9 9,480 1,053 9 35,940 3,993 -26,460       3.79 4,870 51% 9,480
DPC 3 580 193 9 12,130 1,348 -11,550       6.98 410 71% 580
DPM 373 657,570 1,763 220 622,130 2,828 35,440       1.60 439,700 82% 536,130
DPR 15 12,450 830 18 36,520 2,029 -24,070       2.44 12,440 100% 12,450
DQC 81 88,550 1,093 65 90,590 1,394 -2,040       1.28 42,530 63% 67,200
DRC 24 21,720 905 28 25,580 914 -3,860       1.01 8,780 74% 11,850
DTT 9 1,430 159 5 1,770 354 -340       2.23 1,000 79% 1,270
DXP 16 13,230 827 22 16,210 737 -2,980       0.89 5,650 73% 7,750
DXV 28 31,360 1,120 28 47,530 1,698 -16,170       1.52 18,090 70% 25,720
FBT 8 540 68 12 5,750 479 -5,210       7.04 0 0% 210
FMC 14 18,830 1,345 13 8,240 634 10,590       0.47 4,530 74% 6,140
FPC 0 0  -- 7 18,220 2,603 -18,220   --  0  -- 0
FPT 269 278,610 1,036 340 513,890 1,511 -235,280       1.46 172,830 62% 277,110
GIL 23 49,150 2,137 20 25,630 1,282 23,520       0.60 16,000 88% 18,200
GMC 7 6,010 859 8 2,490 311 3,520       0.36 1,050 48% 2,210
GMD 44 70,800 1,609 21 71,920 3,425 -1,120       2.13 37,800 72% 52,410
GTA 6 4,010 668 10 7,880 788 -3,870       1.18 100 5% 2,100
HAG 40 66,240 1,656 44 83,260 1,892 -17,020       1.14 58,110 88% 66,240
HAP 54 77,740 1,440 48 154,080 3,210 -76,340       2.23 62,570 84% 74,740
HAS 19 12,180 641 13 15,720 1,209 -3,540       1.89 2,550 37% 6,850
HAX 9 8,810 979 14 5,720 409 3,090       0.42 940 48% 1,950
HBC 49 45,980 938 64 90,600 1,416 -44,620       1.51 30,960 67% 45,980
HBD 4 10,970 2,743 7 9,620 1,374 1,350       0.50 3,890 100% 3,890
HDC 19 13,490 710 17 22,200 1,306 -8,710       1.84 5,470 42% 13,090
HLA 12 32,230 2,686 14 35,620 2,544 -3,390       0.95 1,010 5% 19,370
HMC 13 8,650 665 17 7,840 461 810       0.69 2,640 73% 3,630
HPG 178 263,830 1,482 167 361,260 2,163 -97,430       1.46 194,950 79% 247,630
HRC 25 11,510 460 22 12,720 578 -1,210       1.26 2,700 46% 5,860
HSG 31 65,430 2,111 101 400,020 3,961 -334,590       1.88 18,570 28% 65,430
HSI 10 5,710 571 9 7,870 874 -2,160       1.53 2,700 83% 3,270
HT1 47 42,340 901 32 35,630 1,113 6,710       1.24 14,620 50% 29,530
HTV 14 48,510 3,465 17 41,520 2,442 6,990       0.70 28,170 70% 40,420
ICF 18 11,080 616 19 21,090 1,110 -10,010       1.80 3,660 33% 11,080
IFS 5 140 28 12 5,650 471 -5,510     16.82 70 78% 90
IMP 19 23,520 1,238 19 35,930 1,891 -12,410       1.53 18,360 78% 23,520
ITA 183 220,090 1,203 129 175,090 1,357 45,000       1.13 67,560 45% 150,860
KDC 86 317,010 3,686 92 232,980 2,532 84,030       0.69 154,370 81% 191,520
KHA 39 45,750 1,173 32 42,300 1,322 3,450       1.13 22,540 77% 29,250
KHP 29 54,670 1,885 75 100,760 1,343 -46,090       0.71 12,240 51% 24,040
KMR 33 72,500 2,197 48 81,510 1,698 -9,010       0.77 7,620 35% 21,890
KSH 6 4,310 718 8 7,590 949 -3,280       1.32 2,200 88% 2,510
L10 17 7,700 453 10 10,700 1,070 -3,000       2.36 2,910 42% 6,860
LAF 24 32,740 1,364 20 22,860 1,143 9,880       0.84 8,660 67% 12,970
LBM 28 16,780 599 37 80,530 2,176 -63,750       3.63 3,740 22% 16,780
LCG 87 68,510 787 48 71,740 1,495 -3,230       1.90 31,770 67% 47,480
LGC 25 111,340 4,454 68 136,710 2,010 -25,370       0.45 57,350 54% 106,800
LSS 12 11,870 989 8 17,640 2,205 -5,770       2.23 5,850 49% 11,870
MAFPF1 71 91,990 1,296 17 36,470 2,145 55,520       1.66 15,030 60% 25,060
MCP 30 40,620 1,354 26 68,480 2,634 -27,860       1.95 20,560 86% 23,770
MCV 28 36,960 1,320 32 38,220 1,194 -1,260       0.90 7,000 29% 24,360
MHC 15 21,820 1,455 16 38,290 2,393 -16,470       1.64 14,070 64% 21,820
MPC 60 201,260 3,354 59 92,870 1,574 108,390       0.47 46,370 74% 63,020
MTG 1 10 10 5 1,990 398 -1,980     39.80 0 0% 10
NAV 13 11,220 863 17 14,420 848 -3,200       0.98 5,140 58% 8,920
NBB 31 116,710 3,765 47 196,350 4,178 -79,640       1.11 44,200 46% 95,490
NHC 24 8,320 347 32 20,110 628 -11,790       1.81 3,050 37% 8,320
NKD 77 135,950 1,766 89 169,600 1,906 -33,650       1.08 76,670 64% 119,040
NSC 20 52,290 2,615 18 14,440 802 37,850       0.31 4,180 39% 10,680
NTL 65 41,330 636 53 80,640 1,522 -39,310       2.39 30,870 80% 38,830
OPC 21 30,050 1,431 15 11,750 783 18,300       0.55 3,790 79% 4,790
PAC 22 48,400 2,200 31 99,830 3,220 -51,430       1.46 34,790 80% 43,400
PET 135 201,020 1,489 99 196,590 1,986 4,430       1.33 64,500 40% 161,530
PGC 40 39,610 990 43 58,290 1,356 -18,680       1.37 25,250 66% 38,460
PIT 13 19,350 1,488 18 13,570 754 5,780       0.51 8,550 81% 10,550
PJT 4 2,000 500 11 14,540 1,322 -12,540       2.64 1,000 50% 2,000
PMS 1 500 500 4 3,940 985 -3,440       1.97 0 0% 500
PNC 3 2,010 670 15 18,200 1,213 -16,190       1.81 0 0% 2,010
PPC 143 263,170 1,840 176 245,960 1,398 17,210       0.76 90,950 78% 116,800
PRUBF1 62 351,790 5,674 132 298,280 2,260 53,510       0.40 37,580 34% 111,210
PTC 3 3,400 1,133 7 12,390 1,770 -8,990       1.56 2,000 59% 3,400
PVD 60 74,440 1,241 73 125,460 1,719 -51,020       1.39 59,280 81% 72,840
PVF 122 168,630 1,382 85 229,150 2,696 -60,520       1.95 141,520 85% 165,630
PVT 92 125,500 1,364 98 278,340 2,840 -152,840       2.08 106,600 86% 123,950
RAL 53 73,260 1,382 40 61,270 1,532 11,990       1.11 22,540 50% 44,700
REE 230 297,260 1,292 169 469,790 2,780 -172,530       2.15 219,340 77% 283,710
RHC 9 21,240 2,360 7 27,030 3,861 -5,790       1.64 19,000 95% 20,000
RIC 12 9,190 766 12 8,230 686 960       0.90 2,640 37% 7,230
SAF 4 3,110 778 7 6,880 983 -3,770       1.26 2,310 74% 3,110
SAM 318 871,510 2,741 166 301,240 1,815 570,270       0.66 173,160 75% 230,830
SAV 5 1,560 312 4 2,040 510 -480       1.63 100 6% 1,540
SBT 40 45,140 1,129 38 88,460 2,328 -43,320       2.06 38,850 86% 45,140
SC5 59 95,620 1,621 44 115,450 2,624 -19,830       1.62 45,170 63% 71,920
SCD 15 23,940 1,596 8 3,180 398 20,760       0.25 1,160 51% 2,260
SDN 4 90 23 9 4,280 476 -4,190     20.70 40 57% 70
SFC 4 3,110 778 7 9,610 1,373 -6,500       1.76 10 100% 10
SFI 45 23,430 521 35 19,660 562 3,770       1.08 4,270 83% 5,130
SFN 7 14,490 2,070 9 5,440 604 9,050       0.29 2,450 100% 2,450
SGC 2 310 155 17 15,460 909 -15,150       5.86 0 0% 310
SGH 5 470 94 10 1,970 197 -1,500       2.10 250 53% 470
SGT 16 31,460 1,966 40 78,060 1,952 -46,600       0.99 5,210 17% 31,460
SHC 16 47,070 2,942 13 25,800 1,985 21,270       0.67 23,140 99% 23,310
SJ1 6 5,700 950 8 7,700 963 -2,000       1.01 1,600 94% 1,700
SJD 18 28,050 1,558 26 25,150 967 2,900       0.62 15,300 86% 17,800
SJS 162 194,830 1,203 133 160,500 1,207 34,330       1.00 61,230 67% 90,740
SMC 37 52,740 1,425 33 28,580 866 24,160       0.61 5,170 41% 12,570
SSC 11 15,630 1,421 23 24,240 1,054 -8,610       0.74 7,130 58% 12,330
SSI 155 124,600 804 364 1,242,670 3,414 -1,118,070       4.25 65,150 52% 124,600
ST8 9 1,650 183 11 9,780 889 -8,130       4.86 1,310 79% 1,650
STB 971 2,005,920 2,066 729 2,722,960 3,735 -717,040       1.81 1,206,410 68% 1,762,250
SZL 5 160 32 12 3,310 276 -3,150       8.63 120 75% 160
TAC 249 437,880 1,759 145 229,640 1,584 208,240       0.90 164,540 73% 225,750
TCM 52 76,290 1,467 38 89,890 2,366 -13,600       1.61 22,360 32% 69,790
TCR 6 1,130 188 17 29,050 1,709 -27,920       9.09 1,120 99% 1,130
TCT 23 4,560 198 48 17,520 365 -12,960       1.84 4,290 94% 4,560
TDH 121 99,720 824 50 73,360 1,467 26,360       1.78 33,320 75% 44,270
TMC 8 13,120 1,640 10 5,320 532 7,800       0.32 360 23% 1,590
TMS 19 7,560 398 21 7,320 349 240       0.88 470 7% 6,370
TNA 3 6,250 2,083 7 6,230 890 20       0.43 3,200 100% 3,200
TNC 15 10,660 711 27 40,710 1,508 -30,050       2.12 6,070 63% 9,660
TPC 31 132,720 4,281 76 144,900 1,907 -12,180       0.45 46,990 49% 95,850
TRA 21 26,900 1,281 20 14,620 731 12,280       0.57 6,230 80% 7,830
TRC 34 21,860 643 32 33,620 1,051 -11,760       1.63 16,210 77% 21,110
TRI 32 48,580 1,518 45 62,670 1,393 -14,090       0.92 39,890 90% 44,560
TS4 27 76,820 2,845 32 59,700 1,866 17,120       0.66 27,080 58% 46,700
TSC 37 30,290 819 42 110,930 2,641 -80,640       3.22 27,370 92% 29,790
TTC 10 10,910 1,091 36 66,140 1,837 -55,230       1.68 10,710 98% 10,910
TTF 24 15,070 628 20 28,750 1,438 -13,680       2.29 7,010 65% 10,810
TTP 40 46,240 1,156 27 28,630 1,060 17,610       0.92 20,560 91% 22,520
TYA 4 360 90 48 90,500 1,885 -90,140     20.94 350 97% 360
UIC 12 9,760 813 19 19,610 1,032 -9,850       1.27 7,120 73% 9,760
UNI 10 7,820 782 17 14,120 831 -6,300       1.06 3,880 69% 5,600
VFC 50 61,800 1,236 48 54,330 1,132 7,470       0.92 18,870 56% 33,800
VFMVF1 191 1,207,170 6,320 159 994,360 6,254 212,810       0.99 548,880 66% 827,840
VFMVF4 62 560,610 9,042 78 506,970 6,500 53,640       0.72 261,180 76% 345,560
VGP 2 70 35 7 2,480 354 -2,410     10.11 50 71% 70
VHC 5 5,310 1,062 3 2,100 700 3,210       0.66 1,000 87% 1,150
VHG 46 87,700 1,907 34 71,180 2,094 16,520       1.10 36,240 78% 46,360
VIC 4 160 40 26 43,740 1,682 -43,580     42.05 110 69% 160
VID 60 272,210 4,537 46 278,360 6,051 -6,150       1.33 194,600 81% 240,900
VIP 100 222,950 2,230 76 255,120 3,357 -32,170       1.51 169,050 90% 188,810
VIS 20 14,350 718 29 15,980 551 -1,630       0.77 3,730 36% 10,260
VKP 10 25,310 2,531 13 22,190 1,707 3,120       0.67 3,010 55% 5,510
VNA 58 65,860 1,136 28 61,830 2,208 4,030       1.94 17,370 44% 39,120
VNE 55 78,240 1,423 55 96,080 1,747 -17,840       1.23 31,960 70% 45,680
VNM 148 401,150 2,710 91 302,370 3,323 98,780       1.23 168,640 68% 249,370
VNS 18 17,540 974 13 36,730 2,825 -19,190       2.90 13,430 77% 17,540
VPK 8 37,030 4,629 7 32,430 4,633 4,600       1.00 25,190 100% 25,200
VPL 30 9,260 309 50 20,460 409 -11,200       1.32 3,620 39% 9,260
VSC 36 37,610 1,045 31 19,830 640 17,780       0.61 11,250 64% 17,470
VSG 6 5,320 887 5 3,220 644 2,100       0.73 1,030 100% 1,030
VSH 136 187,750 1,381 63 187,260 2,972 490       2.15 107,610 73% 146,560
VTA 13 12,950 996 21 12,380 590 570       0.59 4,000 40% 10,050
VTB 11 3,660 333 24 37,160 1,548 -33,500       4.65 3,340 92% 3,640
VTC 4 380 95 9 2,580 287 -2,200       3.02 10 13% 80
VTO 109 315,270 2,892 89 129,440 1,454 185,830       0.50 57,490 80% 71,990Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.