Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 30/07
[30/07/2008 10:56:14]

Nhiều giằng co, có tích cực, có trì trệ nhưng cuối cùng HASTC vẩn tăng 2.36 điểm tương đương 1.65% với 9,874,800 cổ phiếu được khớp lệnh. Trong đó Nhà đầu tư NN mua vào 562,000CP, bán ra 102,400CP, Chênh lệch 459,600CP. Chi tiết ...

TICKER  29/07 OPEN HIGH LOW CLOSE  +/-  %+/- VOLUME Buy Sell OI
ACB     61.40 63.8 63.8 59.5 63.2 1.80 3% 1,899,200 0 0 0
B82     12.40 12.8 12.8 12.8 12.8 0.40 3% 1,400 0 0 0
BBS     11.40 11.8 11.8 11.2 11.2 -0.20 -2% 4,400 0 0 0
BCC     12.60 13 13.1 12.2 12.6 0.00 0% 46,000 0 0 0
BHV     23.20 24.1 24.1 24.1 24.1 0.90 4% 200 0 0 0
BLF     15.00 14.4 14.4 14.4 14.4 -0.60 -4% 1,200 0 0 0
BTH     13.50 13.5 13.5 13 13 -0.50 -4% 2,900 0 0 0
BTS     12.40 12.6 12.7 12 12 -0.40 -3% 12,300 3,400 0 3400
BVS     36.50 35.1 35.1 35.1 35.1 -1.40 -4% 7,300 0 0 0
C92     13.90 13.4 13.4 13.4 13.4 -0.50 -4% 3,000 0 0 0
CAP     18.20 18.9 18.9 18.2 18.9 0.70 4% 8,000 1,000 0 1000
CDC     38.40 39.9 39.9 37.1 39.4 1.00 3% 70,600 300 1,000 -700
CIC     12.00 11.6 11.8 11.6 11.6 -0.40 -3% 9,400 4,000 0 4000
CID     12.50 12 12 12 12 -0.50 -4% 2,800 0 0 0
CJC     20.50 20.5 21.2 20.5 21.2 0.70 3% 1,100 0 0 0
CMC     18.30     18.30     18.30     18.30     18.30 0.00 0% 0 0 0 0
CSG     12.90 13 13 12.4 12.4 -0.50 -4% 46,200 0 0 0
CTB     15.00 15.2 15.6 15.2 15.6 0.60 4% 500 0 0 0
CTC     22.60     22.60     22.60     22.60     22.60 0.00 0% 0 0 0 0
CTN     16.50 16.9 16.9 15.9 15.9 -0.60 -4% 14,300 0 0 0
DAC     31.20 32.4 32.4 32.4 32.4 1.20 4% 2,700 0 0 0
DAE     14.80 14.9 14.9 14.3 14.3 -0.50 -3% 4,700 0 0 0
DBC     22.20 23 23 21.4 22.6 0.40 2% 252,600 2,000 44,000 -42000
DCS     10.10 10.2 10.4 9.7 9.7 -0.40 -4% 71,200 100 3,000 -2900
DHI     14.50 14.3 14.3 14 14 -0.50 -3% 8,900 0 0 0
DST     11.30 10.9 10.9 10.9 10.9 -0.40 -4% 900 0 0 0
DTC     67.10 69.7 69.7 69.7 69.7 2.60 4% 500 0 0 0
EBS     20.30 19.7 21 19.5 19.5 -0.80 -4% 6,500 0 0 0
GHA     25.30 26.3 26.3 25.4 26.1 0.80 3% 16,400 1,300 0 1300
HAI     32.00 33.2 33.2 31.1 32 0.00 0% 22,200 0 0 0
HBE     10.90 10.5 10.5 10.5 10.5 -0.40 -4% 100 0 0 0
HCC     13.40 13.9 13.9 13.9 13.9 0.50 4% 11,800 0 0 0
HCT     16.20 16.8 16.8 15.6 15.8 -0.40 -2% 6,300 1,400 0 1400
HEV     16.40 16.4 17 15.8 15.8 -0.60 -4% 3,400 700 0 700
HHC     21.80 21.3 21.8 21 21 -0.80 -4% 12,300 0 0 0
HJS     12.40 12.4 12.4 12 12 -0.40 -3% 8,400 0 0 0
HLY     46.60 48.4 48.4 48.4 48.4 1.80 4% 800 0 0 0
HNM     17.00 17 17.6 16.4 16.4 -0.60 -4% 108,500 0 0 0
HPC     20.60 19.8 20.4 19.8 19.8 -0.80 -4% 77,000 200 0 200
HPS     14.50     14.50     14.50     14.50     14.50 0.00 0% 0 0 0 0
HSC   183.40   183.40   183.40   183.40   183.40 0.00 0% 0 0 0 0
HTP     11.40 11.8 11.8 11 11 -0.40 -4% 17,600 0 0 0
HUT     11.20 10.8 11.2 10.8 10.8 -0.40 -4% 15,800 0 0 0
ILC     22.80 21.9 23.7 21.9 21.9 -0.90 -4% 41,400 0 0 0
KBC   152.90 146.8 146.8 146.8 146.8 -6.10 -4% 20,000 18,900 0 18900
KLS     12.60 13 13 12.1 12.4 -0.20 -2% 575,400 80,800 0 80800
KMF     12.50     12.50     12.50     12.50     12.50 0.00 0% 0 0 0 0
L18     13.00 13.5 13.5 12.5 12.6 -0.40 -3% 13,700 0 0 0
L43     16.70 16.1 16.1 16.1 16.1 -0.60 -4% 500 0 0 0
L62     24.30 25.2 25.2 25.2 25.2 0.90 4% 100 0 0 0
LBE     16.60     16.60     16.60     16.60     16.60 0.00 0% 0 0 0 0
LTC     12.80 12.8 13.3 12.5 12.5 -0.30 -2% 13,900 100 0 100
LUT     14.90     14.90     14.90     14.90     14.90 0.00 0% 0 0 0 0
MCO     11.50 11.1 11.1 11.1 11.1 -0.40 -3% 19,100 100 0 100
MEC     21.80 22.6 22.6 21.7 22.6 0.80 4% 75,000 500 0 500
MIC     89.00 92.5 92.5 85.5 88 -1.00 -1% 10,600 0 0 0
MMC     61.90 64.3 64.3 59.6 64.3 2.40 4% 155,800 700 0 700
NBC     33.50 34.8 34.8 32.2 34.8 1.30 4% 132,400 5,500 2,500 3000
NGC     18.00 18.7 18.7 18.7 18.7 0.70 4% 4,600 0 0 0
NLC     15.30 15.9 15.9 14.7 15.4 0.10 1% 21,800 0 0 0
NPS     27.30 26.3 26.3 26.3 26.3 -1.00 -4% 200 0 0 0
NST     13.40 13.9 13.9 13.9 13.9 0.50 4% 8,800 0 0 0
NTP     40.20 41.8 41.8 41.8 41.8 1.60 4% 43,800 0 9,600 -9600
NVC     29.20 30.3 30.3 30.3 30.3 1.10 4% 29,600 0 5,000 -5000
ONE     17.20 16.6 16.6 16.6 16.6 -0.60 -3% 3,000 0 0 0
PAN     40.80 40.5 41 39.2 39.2 -1.60 -4% 246,300 200 10,500 -10300
PGS     16.40 17 17 15.8 16.5 0.10 1% 111,700 0 0 0
PJC     16.10 16.7 16.7 16.7 16.7 0.60 4% 5,800 500 0 500
PLC     21.70 22.5 22.5 22.5 22.5 0.80 4% 24,100 0 0 0
POT     12.60 12.6 12.6 12.1 12.1 -0.50 -4% 22,900 0 0 0
PPG     11.40 11.1 11.4 11 11 -0.40 -4% 13,800 500 0 500
PSC     20.20 20.9 20.9 20.2 20.3 0.10 0% 2,600 0 0 0
PTC     13.80 13.9 14.1 13.3 13.4 -0.40 -3% 31,700 0 0 0
PTS     21.60 22.4 22.4 20.8 20.8 -0.80 -4% 45,800 500 0 500
PVC     33.60 34.9 34.9 32.4 34.9 1.30 4% 155,100 0 2,200 -2200
PVE     23.00 23.9 23.9 23 23 0.00 0% 5,400 0 0 0
PVI     28.10 29.1 29.2 27.2 28.5 0.40 1% 604,700 126,500 16,500 110000
PVS     45.60 47.4 47.4 43.9 47.4 1.80 4% 1,629,700 224,700 100 224600
QNC     29.80 30 30.9 28.7 29 -0.80 -3% 83,800 0 0 0
RCL     58.80 61.1 61.1 61 61.1 2.30 4% 20,000 0 0 0
S12     16.30 15.7 15.7 15.7 15.7 -0.60 -4% 3,500 0 0 0
S55     24.30 24.3 25 23.4 23.8 -0.50 -2% 23,000 0 0 0
S64     24.80 25.7 25.7 23.9 25.6 0.80 3% 98,300 20,000 0 20000
S91     17.40 18 18 16.8 16.8 -0.60 -3% 4,700 0 0 0
S96     18.60 18.1 18.3 17.9 17.9 -0.70 -4% 6,800 0 0 0
S99     60.10 62.5 62.5 59 62.5 2.40 4% 107,500 0 0 0
SAP     12.00 11.6 11.6 11.6 11.6 -0.40 -3% 1,500 0 0 0
SCC     16.60 16.1 16.2 16 16 -0.60 -4% 9,500 0 0 0
SCJ     71.40 74.2 74.2 70.1 74.2 2.80 4% 300,000 56,300 0 56300
SD2     30.00 28.8 29 28.8 28.8 -1.20 -4% 20,700 0 0 0
SD3     21.10 20.3 20.3 20.3 20.3 -0.80 -4% 2,400 0 0 0
SD4     16.80 16.2 16.2 16.2 16.2 -0.60 -4% 8,800 0 0 0
SD5     30.40 31.6 31.6 31.6 31.6 1.20 4% 37,900 0 0 0
SD6     27.60 28 28.7 26.5 27.5 -0.10 0% 67,100 700 0 700
SD7     26.10 27 27.1 25.1 26.1 0.00 0% 145,400 0 0 0
SD9     21.50 22.2 22.2 20.7 21 -0.50 -2% 124,800 0 0 0
SDA     38.00 39.5 39.5 37.5 39.5 1.50 4% 345,300 200 0 200
SDC     38.50 40 40 37 37 -1.50 -4% 4,600 0 0 0
SDD     12.50 12.4 12.4 12 12 -0.50 -4% 23,500 0 0 0
SDJ     25.10 24.1 25.3 24.1 24.3 -0.80 -3% 12,500 0 0 0
SDS     25.30 26.3 26.3 25.3 26.3 1.00 4% 15,800 0 0 0
SDT     23.90 23.9 23.9 23 23 -0.90 -4% 39,900 0 0 0
SDY     18.00 17.4 18.5 17.4 18 0.00 0% 10,100 0 0 0
SGD     15.10 14.5 14.5 14.5 14.5 -0.60 -4% 3,200 0 0 0
SIC     16.70 16.3 16.3 16.1 16.1 -0.60 -4% 6,000 0 0 0
SJC     24.60 23.7 23.7 23.7 23.7 -0.90 -4% 6,400 0 0 0
SJE     21.90 22.7 22.7 21.2 22.5 0.60 3% 139,600 0 0 0
SJM     16.30 16.9 16.9 15.7 16.6 0.30 2% 6,500 0 0 0
SNG     30.70 29.5 29.5 29.5 29.5 -1.20 -4% 1,000 0 0 0
SRA     12.00 11.6 11.6 11.6 11.6 -0.40 -3% 100 0 0 0
SRB       8.80 8.6 8.6 8.5 8.5 -0.30 -3% 8,700 0 0 0
SSS     20.00 20.8 20.8 19.2 19.5 -0.50 -3% 35,900 0 0 0
STC     13.80 13.3 13.3 13.3 13.3 -0.50 -4% 1,200 0 0 0
STP     17.90 18.5 18.6 17.2 17.3 -0.60 -3% 77,300 0 0 0
SVC     23.20 22.3 22.3 22.3 22.3 -0.90 -4% 8,200 500 0 500
TBC     12.90 13.3 13.4 12.4 13.1 0.20 2% 220,400 0 0 0
TC6     33.60 33.5 33.5 32.3 32.4 -1.20 -4% 6,500 0 0 0
TJC     21.10 21.9 21.9 20.3 21.9 0.80 4% 115,600 0 0 0
TKU     11.50 11.5 11.5 11.1 11.1 -0.40 -3% 6,500 0 0 0
TLC       9.50 9.2 9.5 9.2 9.2 -0.30 -3% 56,700 0 0 0
TLT     15.70 16.2 16.2 15.1 15.1 -0.60 -4% 86,000 0 2,000 -2000
TNG     12.60 13.1 13.1 12.5 13.1 0.50 4% 102,300 100 0 100
TPH     11.10 10.8 11.1 10.7 10.7 -0.40 -4% 5,700 0 0 0
TST     14.40 14.5 14.7 13.9 13.9 -0.50 -3% 23,100 0 0 0
TV4     18.40 19.1 19.1 19.1 19.1 0.70 4% 4,300 0 0 0
TXM     11.70 11.5 11.9 11.3 11.3 -0.40 -3% 9,200 0 0 0
VBH     14.40 14.9 14.9 14.5 14.5 0.10 1% 1,100 0 0 0
VC2     37.20 38.6 38.6 35.8 35.8 -1.40 -4% 23,000 0 0 0
VC3     16.10 16.7 16.7 16.1 16.7 0.60 4% 35,000 0 0 0
VC5     14.00 14.5 14.5 14 14.5 0.50 4% 78,700 5,000 0 5000
VC6     16.80 17.4 17.4 16.2 16.2 -0.60 -4% 1,100 0 0 0
VC7     12.70 13.2 13.2 12.2 12.2 -0.50 -4% 11,400 0 1,500 -1500
VCS     44.70 46.4 46.4 43 43 -1.70 -4% 151,200 0 0 0
VDL     37.30 38.7 38.7 37.8 38.7 1.40 4% 13,200 0 0 0
VE9     15.30 14.7 14.7 14.7 14.7 -0.60 -4% 200 0 0 0
VFR     15.00 15 15.6 14.4 14.6 -0.40 -3% 72,500 0 4,200 -4200
VMC     21.80 22.6 22.6 21 21.8 0.00 0% 38,900 0 0 0
VNC     17.20 17.4 17.8 16.6 17.2 0.00 0% 35,900 0 0 0
VNR     25.40 24.4 24.4 24.4 24.4 -1.00 -4% 700 0 0 0
VSP     90.40 94 94 94 94 3.60 4% 10,500 0 300 -300
VTL     19.80 19.9 19.9 19.8 19.9 0.10 1% 3,000 2,100 0 2100
VTS     32.30 33.5 33.5 31.5 33.5 1.20 4% 52,200 0 0 0
VTV     17.00 17.6 17.6 17 17.4 0.40 2% 2,300 0 0 0
XMC     13.70 14 14.1 13.2 13.4 -0.30 -2% 29,700 0 0 0
YBC     17.40 18 18 18 18 0.60 3% 8,000 0 0 0
YSC     38.10 39.6 39.6 39.6 39.6 1.50 4% 9,700 3,200 0 3200
Adwin
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.