Thứ ba - 21.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Hãy chú ý những cổ phiếu có tên được lặp lại! Cổ phiếu có chênh lệch KL đặt mua - KL đặt bán lớn là SSI, REE, PVT, TYA, MCV, HT1, HMC, DXV, KHA, FPT, NTL; Ngược lại là TTP, BBC, SBT, HAP, PRUBF1, PVD, SAM, PET, VIP, PPC, VFMVF1, DPM, VTO, HPG, STB. Cổ phiếu có lệnh đặt mua bình quân lớn > 4.000Cp/Lệnh là BMI, SHC, KHA, SCD, BMP, DPR, DXV, PVT, SC5, MCV, TAC, UIC, SFC, NTL, GMD; Ngược lại ( bé hơn 600CP/lệnh) là TSC, DRC, FPC, VTA, BT6, GTA, RHC, VTC, BMC, TMS, TCT, SDN. Cổ phiếu có lệnh bán bình quân lớn hơn 3.000CP/lệnh là DDM, VPL, PVD, VFMVF1, HMC, VIP, SBT, MCV, VKP, MPC, REE, STB, TTF, SSI; Ngược lại (<800CP/lệnh) là TCR, BMC, SJ1, VTB, CLC, SGC, TRC, PMS, SFN, VTC, RHC, TCT, TMS, BT6, SGH, FPC, COM, SDN. Các CP có lệch BQ B/M lớn từ 2 lần đến 6 lần là IMP, VFMVF1, VKP, DDM, BHS, VNS, SGT, GTA, VTA, BBT, CNT, VPK, DRC, BMC; Ngược lại với RAL, RIC, ALT, COM, DXV, TAC, TS4, SCD, CLC, SGH, KHA, BMP, NTL, BMI, SHC. Cổ phiếu có tỷ lệ khớp lệnh trong P2 lớn (80-100%: ý nghĩa giao dịch thật, không làm giá)là RHC, PVD, BT6, HBC, ALT, NTL, MCV, DTT, HMC, SGC, TYA, SSC, DMC, SSI, DPR, MPC, FPT, NHC, VPL, VPK, GMD, HBD, ANV, TAC, BBC, TMC, PVT. Ngược lại (<20%) là VIS, KDC, VFMVF1, CLC, NSC, SGH, SAF, VSH, PPC. Chi tiết...

Các cổ phiếu có chênh lệch khối lượng đặt mua - Kl đặt bán lớn là: SSI, SAM, REE, PVT, FPT, STB, VTO, ở chiều ngược lại là TAC, PVD, ITA, HPG, DPM. Các cổ phiếu có lệnh đặt mua BQ lớn nhất là BMI, HAP, NTL, SJS, SAM, DNP, MCV, ngược lại với VTC, BMC, SDN, IMP, PMS. Lệnh bán BQ lớn nhất thuộc về VIP, SAM, STB, TDH, VKP, SBT, ngược lại là HRC, SJS, SFI, RHC, HBC, TMS. Cổ phiếu có tỷ lệ lệch tương quan giữa bán và mua lớn là IMP, ANV, BMC, TTF, SAV, TDH, VIP. ngược lại là BMI LAF, NTL, SJS, HBC. Cổ phiếu có tỷ lệ khối lượng khớp trong phiên 2 lớn là BMC, RHC, SJ1, FPC, TDH, DDM, MCV, ngược lại với HMC, HBC, VGP, PVT, NTL. Hãy chú ý những cái tên được lặp lại nhiều lần. Chi tiết...

Chênh lệch khối lượng đặt Mua - Đặt bán toàn thị trường là 58,583,320 CP. Các CP có chênh lệch lớn là STB, SAM, SSI, FPT, REE, VTO, PVT, HT1, MCV. ngược lại với TSC, BHS, VNM, VSC, SGT, HPG, DPM. Lệnh mua bình quân toàn thị trường là 2.796CP/lệnh. Các CP có lệnh mua BQ lớn là FBT, DPR, SJS, MCV, DCC, HTV, DXV(ý nghĩa quan tâm của các nhà đầu tư lớn), ngược lại là BMC, DHG, TRC, TCT, NHC, TMS (ý nghĩa quan tâm của các nhà đầu tư nhỏ). Lệnh bán BQ toàn thị trường là 2.408CP/lệnh; Các CP có lệnh bán BQ lớn là SJS, VIP, SAM, KMR, TCM, FBT, UNI (ý nghĩa các nhà đầu tư lớn bán nhiều) ngược lại là BMI, DPC, SFI, TCT, SDN, NTL, TPC (trong bối cảnh này mang ý nghĩa ”đẩy giá” nhiều hơn). Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 0.86. CP có tỷ lệ lệch lớn IMP, TMS KMR, TTF, KDC, TAC, VIS, NHC và ngược lại FPT, HTV, MCV, BMI, NTL, TPC. Khối lượng khớp trong phiên 2 chiếm 61% tổng khối lượng khớp lệnh. Cổ phiếu có tỷ lệ %P2/V lớn là DDM, PVT, UNI, TCM, CLC, VIP, TYA, SFC, GIL, HBD, SAM, VPK ngược lại với HBC, SJS, TCT, MCV, NTL hoàn toàn không khớp trong P2 chỉ có một số ít đc bán ra nhằm lấy giá tham chiếu cho ngày mai. Chi tiết ...

Ngay từ phiên 1 Vn-Index đã kịp tăng +17.77 điểm( 3.37%) sau đó lao ầm ầm lên dốc trong P2 để đóng cửa ở 548.25 ▲+21.27 điểm(4.03%). Bình quân toàn thị trường lệnh mua là 2.913CP/lệnh, các CP có lệnh mua BQ lớn là BMI, LAF, VTO, FBT, VFMVF4, CII, DXV ngược lại là SGH, PMS, IMP, BMC, SJ1. lệnh bán BQ là 2.150CP/lệnh, Các CP có lệnh bán BQ lớn nhất là MCV, KMR, SJS, VIP, VPL, IMP và ngược lại là BMC, TCT, TMS, SC5, SFC, TPC. Tỷ lệ lệch B/M BQ là 0.74 CP có tỷ lệ lệch B/M lớn là IMP, KMR, VPL, FPC, VIS, SGT, ngược lại với BMI, SC5, SFC, TPC. khối lượng khớp trong phiên liên tục chiếm 61% tổng KL. CP có tỷ lệ khớp trong phiên liên tục lớn là BTC, TMS, NTL, HBC, SDN, NKD, BMI, AGF. Ngược lại với SJS, SC5, SFC, SFN, TCT là những CP không có KL khớp trong phiên liên tục, chỉ có 1 số ít đặt trong P3 để lấy giá Ce cho ngày sau. Chi tiết....

Tương quan cung cầu: Lệnh mua bình quân của toàn thị trường là 2.416CP/lệnh. các CP có lệnh mua BQ lớn: HTV, HRC, GMD, DPR, REE, DXV, NTL, CII và ngược lại: BTC, SJ1, TNA, VGP, TCT, BT6, KMR, ALT. Llệnh bán BQ toàn thị trường là 2.260CP/lệnh. các CP có lệnh bán BQ lớn: SJS, KMR, CNT, HMC, TTF, DDM, VFMVF1, LBM. ngược lại là BTC, TCT, SJ1, SGH, SFI, NTL. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 0.94; Các CP có tỷ lệ lệch B/M lớn là KMR, ALT, HPG, BMC, LBM, HSI và ngược lại HRC, BMI, SGH, MCV, REE, SFI, NTL. khối lượng khớp trong phiên liên tục chiếm 54% tổng khối lượng khớp lệnh. Các CP có tỷ lệ khớp phiên liên tục lớn là BMC, CNT, HMC, LGC, TDH, RHC, DCT và ngược lại DDM, GMD, DPC, MPC, SAF, PMS, SFI, Chi tiết theo CP ....

Lệnh mua BQ toàn thị trường là 2.535CP/lệnh, bán BQ là 2.089Cp/lệnh. cổ phiếu có lệnh mua BQ lớn trên 4.300CP/lệnh là NTL, SJS, REE, TDH, TYA, MCV. Các Cp có lệnh bán BQ lớn nhất là SJS, KMR, VIP, CNT, ITA. Các Cp có tỷ lệ lệch B/M lớn nhất là NTL, SFI, TPC, REE, BMI và ngược lại là ITA, IMP, SFN, KMR. Các CP có tỷ lệ khối lượng khớp cao trong phiên 2 (liên tục) là SFN, ALT, VHC, SHC, FMC, VGP(>90%); và ngược lại là FPT, SGH, TNA, MCV, TCT (<3%). Ý nghĩa của việc phân tích này thể hiện tương quan hành vi của các tổ chức, nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư nhỏ. Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 22.736 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 57.263.220 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -6,55%. Chi tiết ...

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 22.736 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 57.263.220 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -6,55%, bình quân 2.519 CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 24.741 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 50.789.680 đơn vị, so với phiên trước giảm - 4,15% bình quân 2.053 CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 6.473.540 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 8.289.210 chứng khoán. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 1.23. Chi tiết ...

Hôm nay, Ngân hàng nhà nước chính thức bác bỏ tin đồn về việc mở room ngân hàng cho nhà đầu tư nước ngoài, quá muộn nên phiên giao dịch sáng ngày 19/08 đã để cho hơn 34 triệu cổ phiếu ”chạy thoát”. Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 22.158 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 61.280.060 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 7,71%, bình quân 2.766CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 25.187 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 52.990.850 đơn vị, so với phiên trước tăng 119,27%, bình quân 2.104CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 8.289.210 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 32.726.120 chứng khoán. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 0.76, khối lượng khớp phiên liên tục chiếm 68% tổng khối lượng gioa dịch. Chi tiết...

Nhẹ nhàng ở phiên 1 rồi trở nên ào ạt ở phiên 2 và dứt điểm ngày đầu tiên được trả lại biên độ, Vn-Index tăng điểm ấn tượng. Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 21.171 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 56.892.630 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -13,53%, bình quân 2.687CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 10.431 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 24.166.510 đơn vị, so với phiên trước tăng 137,68%, 2.307CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 32.726.120 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 55.629.010 chứng khoán. tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 0.86, khối lượng khớp trong P2 chiếm 56% tổng khối lượng khớp lệnh. Chi tiết...Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.